Bærekraftige yrkes- og formålsbygg, private og offentlige skal ivareta brukernes trivsel, helse og produktivitet, god avkastning på investeringer og bygningens miljøavtrykk. Omfattende krav som oppnås gjennom aktiv brukerinvolvering, systematisk prosjektarbeid, ferdigstillelse og drift gjennom «de neste 100 år». Fire standarder gjør dette mulig. Prosjektleder Knut Løe i Standard Norge leder flere av fagområdene i Standard Norge, og er blant annet sekretær for komiteen SN K025 bygningsautomatisering. - Tekniske installasjoner og driften av disse skal bidra til lavt miljøavtrykk gjennom hele bygningens levetid. Det skal tilrettelegges for sirkulærøkonomiske prinsipper. Forbruk av energi og vann skal kontinuerlig overvåkes og reduseres, fastslår han. Og fortsetter: - Driften skal fremme tiltak for å bedre inneklima, sikre vannkvalitet, bedre lysforhold og redusere støy for å oppnå helsefremmende resultater. Dette er noen av bestemmelsene i NS 6460, drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Knut er klar og tydelig på at byggeprosjekter, både i privat og offentlig regi oftere vil bli «Riktig med en gang» når standardiserte prosesser for anskaffelser, prosjektering, gjennomføring, idriftsetting og drift følges. Forståelsen for kvaliteten og nytteverdien i norske standarder må gjerne bli bedre. Han poengterer at norske prosess-standarder skal:
  • forenkle og effektivisere
  • uttrykker «beste praksis» i næringen
  • sikre forutsigbarhet og enklere samhandling
  • beskrive prosesser og roller
  • sørger for at alle snakker samme «språk» - felles terminologi
  • gi effektive løsninger og kostnadsbesparelser
- Innenfor tekniske installasjoner i bygninger har Standard Norge de senere årene utviklet og publisert flere relevante standarder, påpeker Knut Løe. En av disse er partenes oppgaver og plikter for å oppnå tverrfaglighet/integrerte systemer: NS 3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse. Videre viser han til struktur og kvalitet i tilbudsgrunnlagene som ligger i NS 3420-YB:2019 systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet. Han understreker også betydningen av verifisering gjennom tester av ytelser/funksjoner i leveranser, og her kommer NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsistallasjoner inn. Som den fjerde viktige standarden fremholder han at bærekraftig drift og verdibevarende vedlikehold kan oppnås de "neste 100 år" ved å bruke NS 6460:2020 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner. - Det naturlige målet for alle byggeprosjekter er mange års bærekraftig drift - etter prosjektenes ferdigstillelse. Da er arbeidsprosessene fra prosjektidé til verifisering av leverte ytelser og funksjoner viktig at skjer strukturert og forutsigbart. Våre fire nevnte standarder bistår i å få dette til. - Bruk dem! konkluderer Knut Løe i Standard Norge.