- Begge områdene tok veldig fart i 2021 og gikk fra ord og prat til konkrete handlinger, og vi ser at etterspørselen etter bærekraftige løsninger som reduserer energibruken i byggene til kundene raskt har økt i omfang, sier han til VVSforum.

- Vi som bransje innenfor både elektro, rør og ventilasjon kan skape oss et marked ved å tilby dette til kundene ved å være en god rådgiver. Her tror jeg det vil komme masse muligheter i 2022.

Gode ordrereserver
Rekrutteringsutfordringer til tross, Bakke er svært optimistisk på Bravidas vegne for inneværende år. Selskapet står fjellstøtt, har opparbeidet seg en solid posisjon i markedet og en stor ordrereserve.

- Vi ser at de tekniske fagenes betydning i tiden framover blir mer og mer viktig i forhold til bærekraft. Klarer vi å plukke ut de rette prosjektene, rekruttere de rette menneskene og utvikle de vi har på en god måte, så ser framtiden svært bra ut. Vi satser på å vokse både organisk og gjennom oppkjøp i planperiode som går ut 2023, så vi er fortsatt framoverlent og offensive.

- I tillegg til store prosjekter, er service et viktig satsingsområde for oss. Og at vi etterlever våre ambisjoner og visjoner innen bærekraft ved å satse på et grønnere Bravida, er også med på å øke etterspørselen etter våre tjenester, sier han - og trekker fram de syklende håndverkerne som ett eksempel på de interne tiltakene.

- Bærekraft og grønn tankegang blir i stadig større grad et konkurransefortrinn, også på det området ønsker vi å være ledende!

Servicevirksomheten i Bravida omsetter for mer enn 2 milliarder i året, og Bakke ser ingen grunn til at den gode utviklingen ikke skal fortsette. 

- Vi tror på en ytterligere vekst med bakgrunn i vår satsing på service og den solide ordrereserven på prosjekt. Det er stor etterspørsel av våre tjenester i markedet.

- Så vet vi selvsagt ikke om pandemien vil gi noen snubletråer i forhold til å ha folk i jobb på grunn av smitte og karantener. Men en ny nedstengning tror jeg ikke vi vil oppleve. Uansett hva som måtte komme, vil vi gjøre det beste vi kan for å legge forholdene best mulig til rette for å holde hjulene i gang og samtidig ivareta sikkerheten for våre ansatte og kunder.  

Satser på skolering
Skolering og kompetanseheving er en viktig del av Bravidas policy, som vil bli videreført og ytterligere forsterket i 2022, nettopp for å kunne tilby kundene de beste løsningene.

- Når det er så høye energipriser som nå, blir det veldig lønnsomt å gjøre tiltak som reduserer forbruket. Der har vi i VVS-bransjen en stor og viktig jobb å gjøre ved å være gode rådgivere for kundene. Det gjelder hele livsløpet i et bygg, hvor vi både kan skape oss et marked og ikke minst få flere fornøyde kunder ved å være med proaktive.

Han er ikke i tvil om at hele bransjen har mer å tilby kundene enn det den liker å snakke om når det gjelder bærekraft.

-  De tekniske fagene blir mer og mer viktig i bygene våre. Her ligger det et enormt marked for oss. Som teknisk leverandør i et bygg, er vi i berøring med områder som byggautomasjon, inneklima, sanitærløsninger, kameraovervåking, adgangskontroll, styring av lys og varme, ventilasjon, oppvarming osv. Ved å velge de rette løsningene, kan kunden spares for masse energibruk, få funksjonelle bygg som tilfredsstiller fremtidige krav og behov. Dette kan vi utførende være med å designe og ikke minst sette agendaen på.

- Folk vil ikke i dag leie et bygg som ikke er energiriktig, og ingen vil kjøpe aksjer i et selskap som ikke har kontroll på sine CO2 utslipp. Det handler om at vi som bransjeaktører sørger for å fortelle kundene hvilke løsninger de bør velge. Markedet innen bærekraftige løsninger vil gjøre at totalmarkedet for VVS-bransjen vil øke for 2022.

Ikke lenger bare prisfokus

Bakke gleder seg over at det ikke bare handler om lavest mulig pris på prosjekt og service, men at kundene begynner å spørre etter det som kan tilføre deres prosjekt eller installasjon verdi ved at det gir lavere CO2-utslipp og bruker mindre energi.

- Det er det utbyggere nå er mest opptatt av. Der ligger det en kjempemulighet!

Han trekker det imidlertid anda lenger:

- Om Norge skal nå sine klimamål, er vi helt avhengig av å få ned vet CO2-utslippene innen bygg- og anlegg, og vi som teknisk entreprenør stiller sterkt fordi vi sitter på løsningene. Derfor må vi framsnakke kompetansen i VVS-bransjen og være mer proaktive i alle ledd; det være seg servicerørleggere, prosjektledere eller avdelingssjefer – ja, alle som jobber med kunder.

Alle fagene henger sammen
I dagens nye bygg er VVS, elektro og ventilasjon tettere sammenkoplet enn noen gang, og med byggautomasjon som et overstyrende styringssystem. Det gir Bravida unike muligheter til å levere mer bærekraftige anlegg over tid.

- En ting er å installere anlegget, men det blir mer komplekst og skal også driftes i etterkant. Det vil resultere i økt behov for gode serviceløsninger fram i tid, og spesielt behovsstyrt vedlikehold kommer i stadig sterkere grad. Her har VVS-bransjen mye å hente.

Opptatt av digitalisering

Digitalisering er et nøkkelord for utviklingen i byggebransjen, men her er det mye å gå på.

- Ja, her er det helt klart mye å jobbe med framover, sier han – og trekker fram BIM som et godt eksempel.

-  Om vi skal få full effekt av BIM, må de objektene- produktene - som skal brukes i bygget ligge i modellen. Utfordringer er i dag at om vi som teknisk entreprenør kommer for sent inn i prosjektene - at prosjekteringen er kommet for lagt. Da har vi mistet noe av vår valgrett og vår mulighet til å legge inn de produktene vi faktisk skal bruke. Det er viktig med effektivisering, men vi skal ikke digitalisere bare for digitaliseringens skyld!

For å kunne jobbe mer rasjonelt og effektiv og kunne drifte byggene på en mer bærekraftig måte i framtiden, gir BIM-modellen unik informasjon. Men det betinger at den er riktig og oppdatert om den skal være et viktig verktøy for å drifte byggene i etterkant, understreker han.

- På den måten kan vi bruke modellen mye mer aktivt og kunne ta ut full effekt av digitaliseringen. Det håper jeg vil være på dagsorden for bransjen framover.

Risikovurdering
Nettopp samspillsprosjekter er et yndet tema i byggebransjen for å få gode prosesser. Derfor forundrer det Bravidas administrerende direktør at de ofte opplever at det har vært et samspill mellom hovedentreprenør og byggherren før de tekniske fagene blir invitert inn i prosjektet. Da er det egentlig litt kjørt, mener han.

- Da blir det ikke ett team, og man får ikke det samme eierskapet som om man får være med fra dag én. Og dette har også en risikofaktor. Derfor er vi veldig nøye på hva vi tilbyr på de prosjektene vi går inni, og gjør vurderinger for å redusere risikoen.

Ofte går det galt fordi det er et forventningsgap, sier han.

- Kunden tror han får et topp anlegg, men så har det blitt tatt ned til å bli et minimum underveis. Og så komplekst som VVS-installasjoner ofte er i dag, mener jeg at det er en selvfølge at VVS-entreprenøren må være med å utvikle prosjektet sammen med både rådgivergruppering, byggherre og entreprenør om det skal være en funksjonskontrakt som fungerer i praksis.

Dette handler også om å forstå sluttkundens behov og forventning, og prise tjenestene deretter. Om vi har fått forespørsel fra entreprenør, vet vi ofte ikke hva kundens behov og forventninger er. Og om vi ikke snakker med sluttkunden, vil denne ikke kjenne til mulighetene som finnes.

Oppgitt over kostnadene
Vi kan selvsagt ikke komme utenom de mange og store prisøkningene byggebransjen har opplevd den siste tiden, og Bakke er ikke i tvil om at enkelte leverandører og produsenter utnytter situasjonen.

- Vi opplever noen prisøkninger som ikke bare kan begrunnes med råvaresituasjon. Når jeg ser at enkelte leverandører viser til prisøkninger som ligger langt over våre bransjeindekser, da er det et eller annet som ikke er riktig!

Han beskriver tilstanden som svært frustrerende, og sier de opplever enorme forskjeller fra leverandør til leverandør hvordan de håndterer situasjonen. 

- Vi må være mye tøffere på hvilke leverandører vi velger å samarbeide med framover. Om alle bare aksepterer de høye prisene uten å stille spørsmål, vil mange på ett eller annet tidspunkt si at «nei, nå vil jeg ikke bygge det bygget eller jeg vil ikke gjøre den investeringen».

- Slik kan det ikke fortsette.