Illustrasjonsfoto.

– Sprinkler blir skilt ut som eget fagområde

Ny byggesaksforskrift med virkning fra 1.januar - 2016

0

1.desember ble byggesaksforskriften endret med virkning fra 1. januar 2016. Det betyr oppdeling i nye fagområder, og slukkeinstallasjoner blir et eget fagområde som krever mer kompetanse. Konsekvensen blir at det ikke lenger er mulig for alle VVS konsulenter og rørleggere å prosjektere og utføre sprinkelarbeider.

Daglig leder i Dokumentert AS, Anders Sandmæl.

– Vi er et firma som i flere år har arbeidet for å bidra til forskriftsmessig brannsikkerhet med tilhørende dokumentasjon i nye og eksisterende bygg. Dette skjer ved å informere myndigheter, forsikringsselskaper, eiere og aktører i byggebransjen. Derfor er dette vedtaket et viktig og riktig bidrag i denne sammenhengen, sier Anders Sandmæl, daglig leder i Dokumentert AS.

 
 

Sandmæl påpeker at byggeiere i alle år har fått bygg med feil og mangler i forhold til brannsikkerhet, inkludert sprinkleranlegg. Derfor er de endringer som nå er vedtatt viktige for å redusere slike problemer i fremtiden, og det skjer ikke uten forandringer i foretakene.
– Med de nye endringene i byggesaksforskriften differensieres det nå mellom forskjellige anlegg og nødvendig kompetanse. En rørlegger eller konsulent kan ikke lenger jobbe med alt fordi det er rør involvert, sier Sandmæl. 

De gamle fagområdene
• Sanitær, varme og slukkeinstallasjoner
• Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg 

De nye fagområdene er:
• Sanitærinstallasjoner
• Varme- og kuldeinstallasjoner
• Slukkeinstallasjoner
• Vannforsynings- og avløpsinstallasjoner
• Fjernvarmeanlegg

Hvilke konsekvenser vil dette ha for aktørene i markedet, og hva ønsker myndighetene å oppnå med denne endringen?

– Dette spørsmålet kan best besvares ved å se på forskjellige parter. Dibk har aldri vært i tvil om hva et foretak har av kompetanse, basert på det som er bekreftet og dokumentert. Dette har imidlertid ikke blitt synlig i markedet på grunn av for omfattende godkjenningsområder. Alle som har sentral godkjennelse har sendt en erklæring som forplikter. De som ikke husker hva de har bekreftet bør lese §10-1, sier Sandmæl.

Forhold som i veiledning til byggesaks forskriften er oppført som «alvorlig overtredelse»:
• Feil i prosjektering eller utførelse som har vesentlig betydning for helse, miljø eller sikkerhet
• Fravær av kvalitetssikring eller svikt i kvalitetssikring
• Fravær av kontroll eller svikt i kontroll
• Forfalskning av dokumentasjon
• Manglende eller mangelfullt system

– Dibk, Jan Tore Sanner og mange andre har en målsetning om at den sentrale godkjennelsen skal være et kvalitetsstempel. Derfor vil de som misbruker ordningen/ikke oppfyller kravene måtte regne med både tilsyn og konsekvenser i tiden fremover.

Sandmæl poengterer at det nå blir enklere for en saksbehandler i plan og bygningsetaten å kontrollere om foretaket kan påta seg et ansvar, fordi det med den nye endringen blir flere koder. Det blir vanskeligere å misbruke sin sentrale godkjennelse ved å påta seg ansvar for et fag man ikke har tilstrekkelig kompetanse og et fungerende styringssystem på. 

Totalentreprenører
Totalentreprenører har i liten grad teknisk fagkompetanse i forhold til brannsikkerhet og sprinkleranlegg. Derfor har ikke totalentreprenører kunnet kontrollere om underentreprenøren/konsulenten har den nødvendige kompetanse og styringssystem.

– Sprinkler har derfor vært en naturlig del av en rørentreprise. I fremtiden vil sprinkleranlegg, og andre fag som er en del av brannsikkerheten, trolig bli separate entrepriser. Flere totalentreprenører har innført begrensninger i antall underentrepriseledd som også er et tiltak for å ha kontroll på hvem som faktisk er involvert i byggeprosjektet, sier Sandmæl.

Totalentreprenører opplever at byggherrer i stadig flere sammenhenger engasjerer uavhengig kontroll for å sikre at kontraktens forutsetninger er oppfylt. Dokumentert AS utfører dette for flere av de større eiendomsselskapene og enkelte total- og underentreprenører.
– Alle de forhold som avdekkes viser at det er på høy tid med denne spesialiseringen.

VVS konsulenter
Sandmæl forteller at det i dag er mange VVS konsulenter som prosjekterer sprinkleranlegg og vanntåkeanlegg uten nødvendig kompetanse, riktige dataprogrammer og styringssystemer. Stadig flere tvistesaker og økonomiske krav, underbygger dette.

– Hvis forsikringsselskapene ikke lenger dekker VVS konsulentens feil når dette skyldes at styringssystemet ikke er tilstrekkelig, eller benyttet, vil det gjøre en forskjell. Forsikringsselskapene vil trolig benytte denne muligheten til å spare penger og bidra til at den sentrale godkjennelsen blir et kvalitetsstempel. Dette er også et brudd på forutsetningen for den sentrale godkjennelsen, og noe DIBK gjerne vil vite.

– Rørleggerne er også blitt flinkere til å kreve skikkelig prosjektering, hvis ikke må konsulenten dekke rørleggers merkostnader. Det er ikke rørleggeren som skal fortelle konsulenten hva som forventes av prosjekteringsunderlag. Ansvaret for å oppfylle krav i forskrift og kontrakt, ligger hos den som har prosjekteringsansvaret. Det er meget viktig når en rørlegger er totalunderentreprenør og ansvarlig for prosjekteringen, påpeker Sandmæl.
– NS EN 1717 er en forskrift som alle prosjekterende må ivareta i forbindelse med tilkoblinger til offentlig nett. Mange har ikke satt seg inn i hva den krever. 

Rørlegger
Sandmæl er klar på at de rørleggerne som fortsatt mener papirer og dokumentasjon er et unødvendig onde, har en mørk fremtid. Det er da kun et tidsspørsmål før dette får store konsekvenser.

– Hvis rørleggeren ikke har et styringssystem som er dekkende for alle de arbeider som utføres, er det i strid med den sentrale godkjennelsen og det er i strid med forsikringsvilkårene. Hvordan kan en rørlegger si at arbeidet er ferdig hvis det ikke kan dokumenteres i form av utfylte sjekklister og andre dokumenter. Det innebærer at rørleggeren må ha kunnskap og erfaring i forhold til sprinkleranlegg og sprinklerregelverk. Det er først da det kan være et innarbeidet og fungerende styringssystem, og de ansatte vet når det oppstår et avvik. Det å kunne registrere et avvik vil være et avgjørende forhold når man hevder å ha fagkunnskap. Sprinkler har vært et eget fag i Sverige og Danmark i alle år, nå kommer Norge endelig etter.

Byggeier
Det forventes i stadig større grad at totalentreprenør, underentreprenører kontrollerer og dokumenterer at kontraktens forutsetninger er ivaretatt. Sprinkleranlegg med avvik eller feil er ikke i tråd med kontrakt eller forskrift, og har historisk blitt byggeier sitt problem og kostnad.

– Eiere ser ikke lenger myndigheter som en motpart og vil i større grad involvere kommunen når det oppdages alvorlige feil og mangler. Totalentreprenører er klar over dette og hvis ikke ting er i orden etter forskriftene, risikerer de å bli blandet inn på grunn av underentreprenører eller manglende koordinering mellom disse. Vanntåke er enda et risikomoment som vil få store konsekvenser for mange. Stadig flere eiere med vanntåkeanlegg oppdager at de ikke kan dokumentere at brannsikkerheten er ivaretatt, sier Sandmæl.
– Det installeres sprinkleranlegg direkte for eier og det utføres arbeid på eksisterende sprinkleranlegg. Det er ikke mye arbeid som skal utføres på et sprinkleranlegg før det er søknadspliktig. Kravene til prosjekterende og utførende er de samme enten det utføres en stor eller liten jobb.

Sandmæl understreker at byggeier er ansvarlig for at sprinkleranlegget kontrolleres hvert år av et kompetent firma.
– Derfor skal sprinkleranlegget og dokumentasjonen være forskriftsmessig gjennom hele byggets levetid.

Tilsynspersonell
Det vil på nyåret bli presentert en sjekkliste for brannsikkerhet i nye og eksisterende bygg. Sjekklisten vil identifisere ikke bare hvilket foretak som har hatt ansvaret for prosjektering og utførelse av sprinkleranlegg og andre branntekniske installasjoner, men også personen. Ansvarliggjøringen og identifisering er i tråd med det arbeidet som skjer med synliggjøring av kompetanse og seriøsitet. Det skal lønne seg å være seriøs, ha ansatte med kompetanse og som kan dokumentere dette.

– Tilsynspersonell fra plan og bygningsetat i forbindelse med tilsyn i byggesak og brannforebyggende avdeling fra brannvesen på tilsyn i ettertid vet på denne måten hva de skal etterspørre og hva som forventes fremlagt av dokumentasjon i forhold til brannsikkerhet og sprinkleranlegg. Dette vil også fange opp foretak som ikke har oppfylt sine forpliktelser i forhold til kontrakten eller ansvarsretten. Dette kan få konsekvenser for bedriftene fem år etter at bygget har fått ferdigattest. Kompetanse, kvalitet og dokumentasjon er hva som skal til for unngå slike konsekvenser, sier Sandmæl

– Brannsikkerhet blir et sentralt tema i 2016, poengterer Anders Sandmæl.