Norske forbrukere og næringslivsaktørerønsker i stadig økende grad å velge klima- og miljøvennlige produkter. Det er bakgrunnen for at Standard Norge har gjennomført et forprosjekt om standarder for klimamerking av produkter.

Rapporten viser at det er tatt initiativ til klimamerking i mange land, også i Norge, men at ordningene foreløpig ikke er samordnet. Dermed er det også vanskelig å sammenligne merkeordningene med hverandre.

Nærings- og handelsdepartementet gir derfor Standard Norge 800 000 kroner i 2009 til arbeidet med å være en pådriver internasjonalt for å få på plass standarder for gode og like klimamerkeordninger. Støtten skal bidra til at norsk næringsliv er forberedt til å ta standardene i bruk når de kommer. Standard Norge skal drive utadrettet virksomhet overfor norsk næringsliv for å informere om arbeidet. Departementet tar sikte på at støtten skal videreføres i 2010 og 2011.

- Regjeringen er opptatt av at det skal være synlig for næringslivet og for forbrukerne hvor stor klimabelastningen er for ulike produkter. Gode merkeordninger er avgjørende for å få til dette. Med så mye varehandel på kryss og tvers av landegrensene, er vi nødt til å ha et internasjonalt system for dette. Det er grunnen til at vi nå gir Standard Norge i oppdrag å jobbe gjennom den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO for å få på plass internasjonale standarder for gode klimamerkeordninger. I tillegg er det viktig for oss at de internasjonale standardene skal være tilpasset norske interesser og forhold, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.