-Vi skal levere fjernvarme til flere industri –og boligområder, og utbyggingen vil skje i tre byggetrinn fram mot 2019, sier Hallvard A. Hansen som er daglig leder i Mossporten Miljøenergi AS. Utbyggingen skal skje i takt med Moss kommunes arealplan i perioden 2007-2019.

Store rørleggeroppdrag
Mosseporten Miljøenergi er allerede i gang med å bygge ut et anlegg som skal produsere og selge 15 GWh basert på deponigass og levert som 5 energikvaliteter i området rundt Mosseporten. Rørleggerbedriften Østfold Varmeservice har vært engasjert i prosjektet.
-Vi har lagt fjernvarmerør i en strekning på noen hundre meter, samt avstikkerrør. Men dette er bare en forsiktig begynnelse. Vi snakker om et prosjekt som kan bli veldig stort for de firmaer som blir med i utbyggingen framover, sier daglig leder i Østfold Varmeservice, Bård Jensen, til VVS-Forum. Han har drevet med varmeanlegg siden firmaet ble etablert i 1974. Det gjelder både oljefyring, gass, varmepumper, samt nærvarme og fjernvarme.

Større anbud
-Vi har fått en forespørsel om å regne på et anbud for en videre utbygging av fjernvarmenettet. Det dreier seg bl.a. om en rørledning på 3-4000 meter, samt avstikkere, som skal frakte deponigass fra Solgård Avfallsplass til området ved Mosseporten. Det skal også bygges en varmesentral i vaskeriet. Mye tyder på at arbeidet med rørledningen vil starte våren 2008, påpeker han.
-Østfold Varmeservice er et lite firma. Men vi leier inn folk og samarbeider med større rørleggerfirmaer etter behov. Det kommer mange store og spennende oppdrag når andre fase i fjernvarmeutbyggingen i Moss innledes, en utbygging som strekker seg mer enn 10 år fram i tid, legger han til.

El og damp
Men første fase i utbyggingen er i gang. Den omfatter fjernvarmerør og energianlegg som skal produsere 15 GWh/år basert på deponigass, fordelt på 5 energikvaliteter i området rundt Mosseporten. I dag fakles deponigassen, og klimagevinsten er vesentlig når gassen brukes til energiproduksjon.
-Det dreier seg om produksjon av elektrisitet, damp, to typer fjernvarme og fryseenergi, sier Hallvard A. Hansen i Mosseporten Miljøenergi. Som grunnlast energikilde skal det brukes gassmotor som drives med deponigass fra Solgård Avfallsplass og spillvarme fra frysemaskinene som leverer kulde til Mosseporten fryselager. Spisslast skal dekkes av biogass –og oljekjel, forteller Hansen.

Norsk Energi konsulent
Norsk Energi som har skrevet søknaden om fjernvarmekonsesjon til NVE for Mosseporten Miljøenergi. Den omfatter alle trinn i utbyggingen. Norsk Energi skal være faglig rådgiver for prosjektet som er et viktig og langsiktig oppdrag, bekrefter prosjektleder Audun Amundsen i Norsk Energi som har skrevet konsesjonssøknaden.
-Behovet for varmeleveranser til konsesjonsområdene er anslått til 72 GWh og 53 MW. Dette er basert på en kartlegging av eksisterende bygninger med vannbåren oppvarming og opplysninger om framtidige byggeplaner i
konsesjonsområdet, utdyper han.

Tilknytningsplikt
-For å gi utbyggere av nye bygg forutsigbare rammebetingelser er det planlagt å arrangere tilknytningsplikt i området. I eksisterende bygninger er det i stor grad vannbåren oppvarming basert på olje –og elkjeler. De vil bli erstattet av biobasert overskuddsvarme fra Peterson Linerboard og får dermed en positiv miljøeffekt, sier Amundsen til slutt.

Moss+fjernvarme+2
Mye graving og mange stikkrør i fase 1 av fjernvarmeutbyggingen i Moss