Blant tidligere norske mottakere er OSO Hotwater i Hokksund. Denne prisen henger meget høyt og deles bare ut når det finnes en verdig mottaker, og maksimalt én gang i året. Årets mottaker er en markant personlighet som har arbeidet for bedre innemiljø i en mannsalder.


Prisen ble overrakt av Scanvass president Per Rasmussen. Til høyre står , professor Vojislav Novakovic klar med sjekken på 2 000 euro. Gaute svarte med å ta på seg spanderbuksene og ga 15 000 kroner til den islandske doktorgradsstudenten Marta Ros Karlsdottir, og det samme beløpet til Unicefs aksjon for rent drikkevann i Malawi.

Spesialrådgiver i innemiljø, sivilingeniør Gaute Flatheim, har vært en urokråke i sitt miljø. Han har ikke bare krevd mer og bedre ventilasjon, men vært frekk nok til å hevde, i fullt alvor, at hverken støv eller fuktighet har noe i et nybygg å gjøre. I en tid da energibruken i bygninger vies stadig større oppmerksomhet, er Gaute aldri i tvil om hva som er viktigst: helsen til barn og voksne. Hans synspunkter er av mange oppfattet som ekstreme, men de byggherrene som har gitt ham frie hender, har fått bygg hvor ingen klager over innemiljøet. Og det er meget lønnsomt.

I en alder av 71 år er Gaute fremdeles i full aktivitet med det han liker best: å plage byggebransjen.
– Det skal jeg gjøre til fire dager før jeg går i jorden. Det er de fire dagene jeg ligger på likhuset.

Vi gratulerer.

Dette er juryens begrunnelse:

Scanvacprisen 2008

SCANVAC – Scandinavian Federation of Heating, Ventilation and Sanitary Engineering associations in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweeden.


Det er de nordiske VVS- foreningene, SCANVAC som står bak prisen. SCANVAC- prisen, er en ærespris, som tildeles enkeltpersoner, firmaer eller institusjoner i Norden for fremragende innsats på de varme-, ventilasjons- og sanitærtekniske områder.

SCANVAC-prisen utdeles, dersom det finnes verdige kandidater, dog maksimalt én gang per år.

Juryen skal bestå av minimum 4 medlemmer. Hvert land kan utnevne et jurymedlem.

Minst 3 av medlemmene skal være enige for at utdeling av prisen kan finne sted.

Juryens avgjørelse er endelig.

Juryen
Juryen har bestått av representanter fra VVS-foreningene i Danmark, Sverige, Finland og Norge, samt den sittende presidenten i SCANVAC.

Om prisvinneren
Prisvinneren har, helt fra sin inntreden i VVS-bransjen, utmerket seg som en ivrig pådriver til fremme av faget, både gjennom egne firmaer samt i kurs- og seminarkomitéer.
Juryen vil spesielt fremheve tre områder ved prisvinnerens virke:
• Han har tidlig på 60-tallet hevdet at VVS-rådgiveren må ta ansvar for at de anlegg han prosjekterer virker som forutsatt. Dette har han gjennom sitt firmas virke på 1960, -70 og -80-tallet gjennomført i praksis.
• Han har gjennom satsing i sitt tidligere firma betydd mye for utvikling av industriventilasjonsteknikken.
• Han var blant de første som fremhevet betydningen av å se innemiljø i et videre perspektiv enn bare som en VVS-oppgave, og ble således en brobygger mellom ingeniørfagene og det forebyggende helsearbeid i Norge

Engasjerer seg i dag primært til beste for menneskers helse i relasjon til fuktskader, gassformige og partikulære forurensinger.

Prisvinneren har vært en ivrig debattant og skribent i fagpressen og dagspressen og ikke minst i internasjonale interesseorganisasjoner. De første artiklene i Norsk VVS kom allerede på 60-tallet, og i dag teller vi henimot 200 fagartikler og debattinnlegg i ulike tekniske tidsskrifter og øvrig presse.

Skandinavisk engasjement
Prisvinneren har siden tidlig på 80-tallet vært aktivt med i det skandinaviske VVS- samarbeidet, som forleser, og som medarrangør av konferanser, samtidig som han, mer enn de fleste, har sluttet opp om seminarene ved å trekke inn egne medarbeidere på bred basis.

Aktiviterer i Norge
I det etterfølgende gis en merittliste som til en viss grad bør indikere prisvinnerenes sterke innsats til beste for VVS-fagene og – bransjen:

1) Etablerte eget firma som rådgivende ingeniør i 1965. Bygde dette opp til det desidert største VVS - rådgivningsfirma i Norge, med i alt 14 stk. avdelinger og 140 ansatte.

2) Introduserte, som første rådgivende ingeniør i sitt hjemmemarked, varmegjenvinning i alle sine prosjekter.

3) Etablerte på 60-tallet FoU-samarbeid med daværende NTH (NTNU), for å finne velegnede løsninger på trekk og støyfrie ventilasjonssystemer i skolebygg.

4) Utviklet, gjennom egne ansatte, dimensjonerings- filosofien for lavimpuls lufttilførsel og fortrengningsventilasjon. Her bygde han på forskning i smelteverk v/professor, dr. ing. Eimund Skåret.

5) Prosjekterte ventilasjonsinstallasjonene i terminalbygningen ved Sola lufthavn i tråd med de løsninger som her var utprøvd, og lanserte derigjennom en fullskala-løsning basert på professor Ole Fangers da nyutviklede teorier om lavimpuls lufttilførsel og professor Eimund Skårets teorier om fortrengningsventilasjon.

6) Gikk i 1989 aktivt inn i NATO/CCMS Pilot Study on Indoor Air Quality. Reiste der problemstillingen; ”Are the buildings for the owner or for the tenants?”.

7) Ble engasjert av Conoco Norway med ansvar for opplegg og gjennomføring av ”Rent bygg-prosedyrer” og realisering av samme ved bygging av Conocos kontorbygg i Dusavika utenfor Stavanger. Bygget ble et eksempel på hvordan man håndterer rentbygg-filosofien i praksis, samt også en god dokumentasjon på at opplegget tjener både byggherre, bygningsarbeidere og sluttbruker. Bygget ble i 1990 tildelt Arbeidstilsynets Fyrtårnspris.

8) Hadde hovedansvaret for 4th Plenary meeting i NATO/CCMS Pilot study on indoor air quality, Oslo 19. – 12. august 1991. Foreleste der over temaet ”Primary prevention of IAQ-problems in new buildings. Case: The new Conoco-building (Materials, building hygiene, follow-up technical installations, total economy)

9) Medarrangør og foreleser ved International Symposium on Indoor Air Quality in practice, Oslo 1995.

10) Har stilt som foreleser ved hundretalls kurs og seminarer, fortrinnsvis i Norge, men også internasjonalt.

11) Mottok i 2007 pris fra Statens bygningstekniske etat.

12) Æresmedlem av Norsk VVS Energi og Miljøteknisk Forening. Fikk prisen fordi ”han har som enkeltperson påvirket norsk byggevirksomhet fra teknisk orientering til å sette mennesket i sentrum, i større grad enn andre”.

Nå-situasjon
Sin alder til tross, er prisvinneren foruten i full jobb i sitt eget firma, fortsatt aktivt og kreativt medlem av Teknas kurskomité, ”Energi og miljø i bygninger”. Ut over dette nevnes at han er engasjert av Statens Bygningstekniske Etat, men formål å utvikle kurs for byggenæringen i Norge. Temaområdet er der fuktskader og konsekvenser ved slike. Videre RTB generelt (Rent, Tørt Bygg).