Lov av 27.01.2012 nr 9 om arbeidstvister:Hovedhensikten med den nye loven er å få en mer moderne og pedagogisk lov med en lovstruktur som bedre avspeiler prosessen med inngåelse og revisjon av tariffavtaler. Den er gjort kjønns- og teknologinøytral. Bestemmelser som ikke har noen praktisk betydning og/eller ikke brukes er fjernet. Det er gjort endringer som er i samsvar med utviklet avtale- og rettspraksis.

Lov av 27.01.2012 nr 10 om lønnsnemnd:
Hovedhensikten er også her å få en teknisk og språklig mer moderne lov. Loven etablerer Rikslønnsnemnda som frivillig voldgiftorgan.

Ikrafttredelse
Begge lovene trer i kraft 1. mars 2012.