Annonsørinnhold

VVSForum Brandstory er et annonseprodukt produsert etter gjeldende retningslinjer

PAM Norge: Brann og støy – To sentrale elementer i valg av rørmateriale for avløp i bygg

Rørsystemer til avløp i bygninger leveres i mange utførelser og materialkvaliteter. Men det er fortsatt to elementer som er sentrale i avløpsinstallasjoner, og spesielt i større bygg, nemlig rørsystemets motstand mot brann og forplantning av støy. Her kommer rørsystemer i støpejern virkelig til sin rett.

Avløpssystemer er arteriene i et bygg, og det er alltid en risiko for at rørsystemet kan bidra til brannen og spre den. Gjennomganger i brannklassifiserte skiller er kritiske punkter som kan bidra til å spre en brann. Lokale brannforskrifter stiller krav til løsning og kontroll. Bygningskategori, størrelse, kompleksitet, brannbelastning m.m. bestemmer hvilke regler som gjelder.

Støpejern er et av de beste materialene med hensyn til brannsikkerhet. Dette er, sammen med de meget gode akustiske egenskapene, en av hovedgrunnene for å velge støpejern som materiale i avløpsinstallasjoner. Det gir økt sikkerhet for både mennesker og eiendom.

Reaksjon på brann og brannmotstand
Det er to konsepter knyttet til brannsikkerhet: Reaksjon på brann og brannmotstand. Reaksjon på brann er den umiddelbare reaksjon når en brann bryter ut; dvs. rørsystemets tilbøyelighet til å antenne eller gi energitilskudd til brannen. Denne egenskapen er vurdert på basis av standardiserte tester og er beskrevet i Euro-klassifiseringen.

Euro-klassene er basert på testmetoder og etablerte kriterier som er harmoniserte i Europa. Det gjør at man kan sammenligne materialer og produktytelser på en oversiktlig og entydig måte.

Euro-klassene er definert fra A1 til F, hvor A1 og A2 er reservert for ubrennbare materialer(A1) og materialer med svært begrenset brennbarhet (A2). Tilleggsklassene s og d angir henholdsvis evnen til å produsere røyk og evnen til å produsere brennende dråper.

Brannmotstanden er et uttrykk for en komponents motstandsevne mot brann og samtidig opprettholde dets tiltenkte funksjon, samt dens bidrag til å forhindre spredning av brannen. I tilfelle brann er det viktig at bygningens strukturelle konstruksjon inkludert rørsystemet ikke kollapser og åpner for spredning av brannen og dermed potensielt setter liv i fare.

PAM MA støpejernsystemer er blant de aller beste på markedet når det kommer til brannegenskaper, og løsningene har alle blitt testet av uavhengig tredjepart opp mot gjeldende krav.

I tester utført av CSTB, som er et akkreditert testinstitutt, oppnådde PAM MA resultatet A1 for STANDARD-serien og A2-s1, d0 for PLUS-serien. Dette gjelder systemløsningen bestående av rør og deler inkludert innvendig og utvendig belegg, koblinger og tilbehør.

Støy fra rørsystemer

Støy fra rørsystemer oppstår både på grunn av energi produsert av strømmende vann/luft-turbulens, men mest grunnet friksjonen (mekanisk effekt) vannet har mot rørveggen. Under slike forhold vil støyen som genereres inne i røret forplante seg via rørveggen til omkringliggende konstruksjoner røret er i kontakt med.

Lyd måles i desibel (dB) i en logaritmisk skala, og vi skiller mellom to typer støy fra rørsystemer.

Luftbåren støy: Denne formen for støy opptrer vanligvis i rommet hvor røret er montert. Dersom et rørmateriale har høy tetthet og stor veggtykkelse vil det dempe forplantning av lyden. Dette er tilfelle med støpejern som har meget gode lyddempende egenskaper.

Strukturbåren støy: Støy fra avløpsinstallasjoner som forplanter seg via bygningskroppen kalles for strukturbåren støy. Denne formen for støy kan forplante seg til mange deler av bygget avhengig av bygningskonstruksjonen. Støpejernets egenvekt motvirker i stor grad vibrasjoner, men innfestingen til vegg/tak vil forplante støy. Det er derfor viktig å bruke akustisk demper mellom klammeret og bygningskonstruksjonen der hvor kravet til støydemping er stort.

TEK definerer støygrenser i ulike bygnings- og romkategorier.

Sammenlignbare laboratorietester
Saint-Gobain PAM gjennomførte i 2019 en rekke sammenlignende tester på luftbåren og strukturbåren støy basert på kravene i NS-EN 14366* ved Fraunhofer Institute for Building Physics i Stuttgart.

Testresultatene for PAM MA vist i tabellen nedenfor ble utført med en vegg med basisvekt 220 kg/m2. Denne forutsetningen hensyntar dermed det faktum at veggene i moderne byggerier har bedre lydegenskaper enn testveggen.

Det vil alltid være usikkerheter knyttet til slike tester vs en reell installasjon i et bygg, men testen vil allikevel gi verdifull informasjon om støpejernets gode lydegenskaper. Vannmengden i testen er definert til 2,0 l/s som tilsvarer avløp fra et toalett, og det ble foretatt lydmålinger både i rommet hvor rørene er installert og i tilstøtende rom (høyre side på bildet).Strukturbåren støy og PAM akustisk demper

Der hvor det er strenge krav til akustisk komfort vil bruk av PAM akustisk demper mellom klammeret og innfestingen i vegg/tak kunne redusere den strukturbårne støyen til ca.5 dB (A), noe som er nesten lydløst.

 

PAM Norge er en del av Saint-Gobain Byggevarer AS, og vi leverer rør, rørdeler og ventiler til det kommunale vann- og avløpsnettet og til kraftbransjen, i dimensjoner opp til DN 2000. I tillegg leverer vi MA-rør, deler og koblinger til innomhus bruk (VVS) i dimensjoner opp til DN600.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com