Erik Eid Hohle er mannen bak Energigården på Brandbu. Han har slåss for bioenergiens sak lenge før andre kom på banen. I snart en mannsalder har han fulgt sektoren nøye, nasjonalt og internasjonalt.

- Det er fokusert mye på grønn energi, men svært lite på grønn varme, sier Eid Hohle til VVS-Forum. Han mener at de siste 20 årene har flere energiministre vist både engasjement og kunnskap og gått inn for en sterkere satsing på fornybar energi.
- Men de har for liten støtte og for mange motkrefter fra det tradisjonelle Energi-Norge, hevder han.
Han viser til at i Sverige og Finland utgjør halvparten av varmen nettopp nær- og fjernvarme. I Norge er det rundt 10 prosent.

Til og med i Øst-Europa er det bygget ut langt mer fjernvarme enn her i Norge.

- Ja, vi har greid oss godt uten å satse på varme, fordi vi har hatt så mye kraft å ta av.

Energigården på Hadeland kjører en rekke kurs på forskjellige nivåer. Det er alt fra å bringe videre kunnskap om nærvarme basert på biovarme, gårdsvarmekurs, kurs for fagfolk som er med i planlegging av offentlige utbygginger og kurs for VVS-bransjen.- Vi kurser alle som er involvert i hele kjeden fra stubbe til stue, sier Eid Hohle.

Energigården driver også informasjons- og kunnskapsformidling forr blant annet Enova og Innovasjon Norge.Energigården har først og fremst fokus på biomasse. Eid Hohle er tydelig på at i Norge er fremdriften på dette området for liten, sammenlignet med for eksempel Sverige og Finland.

- Det er mye å ta igjen. Vi ligger minst 15 år etter, sier han. Men han presiserer at de siste fire årene har bioenergipolitikken blitt styrket på mange områder både i Olje- og energidepartementet og i Landbruks- og matdepartementet.

Han påpeker at virkemidlene fra offentlige myndigheter har vært mye sterkere i andre land enn i Norge. Og at viljen til å gå inn med offentlige støtteordninger har hatt stor betydning.

- Skoen trykker ikke ved at vi har for lite brensel, men at det er for dårlig utbygget distribusjonsnett, det vil si rør, sier han.
Først og fremst etterlyser Eid Hohle bedre finansiering av nettopp infrastruktur. Det gjelder både til fjern- og nærvarme; også i form av sentralvarme innendørs. Likevel mener Eid Hohle at energiministeren må bruke enda mer av sin politiske tyngde i arbeidet med politikken for fornybar energi, og spesielt varmepolitikken. Biovarme bygget ut på rett måte er den billigste måten å skaffe ny, grønn energi på.

- Vi har ingen tid å miste hvis klimaet skal reddes. Mye taler for at vi nå må starte debatten om ikke en større del av våre oljereserver må ligge urørt av denne grunn.