- Vi har en ambisiøs vekststrategi som innebærer å øke tilfanget av antall ansatte både gjennom rekruttering og gjennom oppkjøp. Ved inngangen til 2011 var vi totalt 900 ansatte, og ved begynnelsen av 2012 er vi oppe i 1060 ansatte, sier administrerende direktør i Sweco Norge, Vibeke Hverven.

Fjerde kvartal var dominert av oppkjøpet av deler av NEAS AS med over 70 medarbeidere fordelt på kontorstedene Trondheim, Stavanger, Stokke, Skien og Oslo. Sammen med øvrige oppkjøp i løpet av 2011 utgjorde oppkjøp en vekst på 117 ansatte.

Sammen med en nettovekst på ytterligere 43 ansatte endte veksten for 2011 på 160 ansatte, en økning på 18 prosent.

- Vi er en kunnskapsbedrift og vi er avhengige av å tiltrekke oss de beste hodene. Før inngangen til fjoråret satte vi oss som mål å passere tusen ansatte og det klarte vi, konkluderer Hverven.

 

Stabil økonomisk vekst i 2011
Også økonomisk fortsatte fremgangen for Sweco Norge i 2011. Bedriften oppnådde en økt omsetning på ca 11 prosent sammenlignet med 2010. Resultatet var på 9,0 prosent.

- Vi har fulgt opp det svært gode året vi hadde i 2010 med fortsatt stabil vekst. 2011 resulterte i et resultat på 108,6 millioner kroner og nå ser vi fremover mot å øke dette ytterligere, sier Hverven. - Med en så markant økning i antall ansatte ligger alt til rette for å fortsette veksten i 2012.

 

Spår økte investeringer
Hverven begrunner de positive utsiktene i behovene hun ser i markedet.

- Samferdselssektoren sine utfordringer er voksende som følge av det store etterslepet. Vedlikehold og utbedringer vil kreve store beløp og kapasitet. I tillegg er det behov for omfattende nybygging av hovedfartsårer i mange år fremover.

Det er gledelig å registrere en økt bevissthet om å skape de gode offentlige rom som inviterer til bruk og opplevelser. En oppgradering av gater og tilbakeføring av torg i tillegg til at helt nye møteplasser skapes i byene våre. sier Hverven.

- I tillegg opplever vi at det fortsatt er betydelig etterspørsel etter boligbygging i sentrumsnære strøk. Kontor og industribygg konverteres til boliger og mindre næringer i sentrum av storbyene. Vi merker at markedet i økende grad etterspør miljøriktige bygg. Hverven oppfordrer utbyggere til å BREEAM sertifisere byggene sine, en gevinst for miljøet i tillegg til en forventet verdiøkning på byggene.

Kraftsektoren vil ha økt behov for tjenester i tiden som kommer. El-sertifikat ordningen som nå har trådt i kraft for ytterligere å frembringe fornybar kraft har økt etterspørselen på prosjekter som er aktuelle for ordningen. - Det er et sterkt ønske om en samlet satsning på kraft og industri. Nettutviklingen bør da ikke utsettes, mellomlandsforbindelser bør bygges og det er et storstilt behov for nettopprustning. Vi tror dette samlet sett vil medføre økt behov for nettrådgivningstjenester, avslutter Hverven.

Sweco konsern som helhet økte i fjerde kvartal driftsresultat med 49 procent til 192 millioner SEK og fikk en driftsmargin på 10,7 prosent. For hele året økte Sweco driftsresultatet med nærmere 100 millioner til ca 531 millioner SEK