I samarbeid med NOBIO, og med bidrag fra en rekke sentrale aktører, har Enova evaluert dagens tilgjengelig statistikker for bioenergi fra råstoff til sluttbruk. Analysen konkluderer at dagens bioenergistatistikk er fragmentert og har potensial for forbedring både i innsamling og datafremstilling.

Energistatistikken til Statistisk Sentralbyrå viser en kraftig økning i bruken av bioenergi fra 2009 til 2010. Inklusiv avfall økte bruken av bioenergi i industri, husholdning, tjenesteytende næringer og i fjernvarme fra 14,7 TWh i 2009 til 17,2 TWh i 2010. Enova hadde ved utgangen av 2011 gitt tilsagn om støtte til 5,5 TWh levert varme basert på bioenergi inklusiv avfall. Bioenergiens rolle i norsk varmeforsyning vil med andre ord øke i betydning også i årene fremover, og det blir stadig viktigere å kunne følge utviklingen i bioenergimarkedene.

Analysen av norsk bioenergistatistikk er gjengitt i en egen rapport som kan lastes ned her. Rapporten gir en oversikt over eksisterende bioenergistatistikk, både offisiell statistikk samlet inn gjennom SSB og uoffisiell statistikk samlet inn av andre. Det er foreslått mulige forbedringer, blant annet basert på en kartlegging av hvordan dette håndteres i Østerrike og Sverige. 

Analysen konkluderer med at det er behov for å revidere både innsamling og presentasjon av den norske bioenergistatistikken, og de viktigste tiltakene kan oppsummeres til:

• Inndeling og klassifisering av biobrensel bør standardiseres i de ulike statistiske undersøkelsene og i energibalansen.
• Det bør utarbeides en offisiell prisstatistikk.
• Et statistikkråd for bioenergi i regi av SSB kan sørge for at statistikken til enhver tid er tidsriktig og markedskorrekt.
• Veiledning til statistiske undersøkelser vil redusere omfanget av feilrapporteringer.
• Gjennom en ”Bioenergi Outlook” kan det gis en samlet fremstilling for bioenergi på tvers av ulike statistiske undersøkelser.
• Forbedret statistikk for skogsavvirkning vil gi en bedre kartlegging av biobrenselflyten fra skogen til ferdig levert varme.
• Økt utvalgsstørrelse og hyppighet på husholdningsundersøkelsen vil bedre dette statistikkgrunnlaget.
• En ny modell for industristatistikk tilpasset en fremtidig biobrenselinndeling og fremtidige krav til bærekraft bør utarbeides.

Last ned rapporten fra Enovas publikasjonssenter på:
 http://www.enova.no/minas27/publicationdetails.aspx?publicationID=607

Kilde:enova.no