Hele 17 bedrifter i 12 kontorbygninger med til sammen 700 ansatte har deltatt i den omfattende undersøkelsen. Over 200 spørsmål ble stilt, målinger av luftkvalitet, temperatur og støy ble utført, samt at Ragnhild Wiik har støttet seg på egne observasjoner.

- Det psykososiale miljøet har i mange år fått mye oppmerksomhet, men våre funn viser at luftkvalitet er like viktig for produktiviteten på en arbeidsplass, fastslår Ragnhild Wiik over Caverions magasin Partner +. Caverion er en av to bedrifter som har støttet undersøkelsen.

Lave utgifter
Sammenlignet med lønnskostnadene i en bedrift er det forholdsvis lave utgifter knyttet til forbedringer av et bedre inneklima. Investeringene vil uansett betale seg i løpet av relativt kort tid siden produktiviteten øker.

Det å måle produktivitet er ikke enkel, men dr. scient Ragnhild Wiik har knekt koden. Hun har funnet formelen ved å ta i bruk en multivariatmetode fra naturvitenskapen og brukt den opp mot samfunnsfaglige data. Treffsikkerhet blir god med en slik modell. I tillegg til å kartlegge produktiviteten, er det mulig å fastslå hvor og hvor stort forbedringspotensialet er. Metoden som er benyttet i undersøkelsen gir detaljerte svar og er til stor hjelp for bedriftene.

Stor variasjon
I undersøkelsen er produktivitetsmålet definert fra 0 til 100 prosent. Hver person som er med får sin individuelle produktivitet som funksjon av det vedkommende har svart. Analysen av bedriften viser hvor forbedringspotensialet finnes og hvor stort det er. Det er altså kombinasjonen av nøytrale data og selve spørreundersøkelsen som sikrer svarene. Gjennomsnittsproduktiviteten varer fra bedrift til bedrift. De mest produktive bedriftene hadde en gjennomsnittlig produktivitet på ca. 70 prosent. De dårligste lå langt lavere.

Undersøkelsen avslører at den negative virkningen av tørr luft er stor. Virkningen øker når det er støv til stede i rommet. De som opplevede at luften var tørr, var plaget av «Sykt bygg syndrom»-symptomer og hadde åpenbart lavere produktivitet.

Tappes for energi
- Ved lav relativ fuktighet i luften vil vann trekkes ut gjennom hud og slimhinner. Dette fører til at kroppen avkjøles på grunn av tap av energi. Ved å øke innetemperaturen for å motvirke at noen fryser forverres forholdene, fordi luften da blir enda tørrere. Kvinner er mer sensitive overfor tørr luft enn menn. Dette er en medvirkende årsak til at kvinner kommer ut med signifikant lavere produktivitet enn menn.

Det er om vinteren at problemene med tørr luft er størst. Det beste virkemiddelet er å senke temperaturen, for det gir lavere relativt luftfuktighet. For høy temperatur fører til at vannet dras ut av kroppen og vi blir nedkjølt. Nedkjølingen koster oss altså energi og i tillegg blir huden tørr, vi kan få eksem, bli utsatt for infeksjoner, få hoste og rynkedannelser. Immuniteten i slimhinnene blir også redusert.

21 grader best
- Hva er den mest ideelle temperaturen?
- Ca. 21 grader. De som opplever dette for lavt, får helsegevinst av å kle på seg. Det må tenkes helhetlig rundt luft og inneklima.

I tillegg tilo luft, fant Wiiks forskning at arrangering av arbeidsplassene også hadde stor innvirkning på helse og produktivitet.
Debatten om fordelene ved å ha åpent landskap eller cellekontor har pågått i årevis. Arbeidsplassene forandres fra åpent landskap til cellekontor. Undersøkelsen til Ragnhild Wiik viser at cellekontorer er å foretrekke, for produktiviteten i bedriften blir større.

- Bedrifter skal tenke seg godt om før de beslutter å ha åpent kontorlandskap, sier Wiik til Partner +.

Etter planen skal Ragnhild Wiik følge opp denne undersøkelsen med ny forskning.