Samtlige regioner i entreprenørdelen av konsernet har tall som underbygger en god drift og akseptable resultater, og både egenkapital og likviditet i konsernet er styrket gjennom 2015. Egenkapitalen utgjorde 669 millioner (20.9%) og likviditetsreserven 684 millioner, hvorav 350 millioner var ubenyttede trekkrettigheter ved utgangen av 2015. 

Ordrereserven ved inngangen til 2016 var på 3.7 milliarder. Det er en nedgang på cirka 1 milliard fra rekordreserven året før. Hovedårsaken til nedgangen er reduksjon i anleggsdivisjonen og region Syd. Konsernet jobber imidlertid planmessig og målbevisst med å øke ordrereserven, spesielt innenfor vei – og annleggsmarkedet.

Et stort tapsprosjekt i anleggsdivisjonen var den avgjørende årsaken til at Kruse Smith ikke nådde sitt budsjettmål i 2015. Årsaken til overskridelsen er nøye gransket og konsernet har allerede iverksatt omfattende endringer og forbedringer som et resultat av den eksterne granskingen.

Kruse Smith Eiendom AS har de siste årene vært en viktig bidragsyter til å skape resultater i konsernet. Selskapet registrerer gjennom hele 2015 en betydelig nedgang i antall solgte boliger i Rogaland, moderat nedgang på Agder, men god etterspørsel etter boliger i Oslo – området. På grunn av lavere salgsaktivitet ble det mot slutten av fjoråret gjennomført en nedbemanning i selskapet.

2015 har vært et år hvor utvikling og innovasjon har vært høyt prioritert. Samarbeidet med Stanford University med fokus på VDC (Virtual design construction) og nye arbeidsmetoder har pågått også gjennom fjoråret. Målet med utviklingsarbeidet er mer effektiv og bedre produksjon, både for kunde og leverandør.

Helse, miljø og sikkerhet har alltid et avgjørende fokus i Kruse Smith. Sykefraværet for fjoråret var 4.4% og konsernets H-verdi (skade med fravær per.million arbeidstimer) var 3.1, mot 3.2 i 2014. Konsernet gjennomfører årlige HMS – dager med god oppslutning og stort engasjement i hele organisasjonen.

Både Kruse Smith Entreprenør og Kruse Smith Eiendom har forsterket sin posisjon i Østlandsområdet. På grunn av større oppdragsmengde i Bergen er organisasjonen styrket etter etableringen i med eget avdelingskontor i 2014, og man ser for seg videre vekst for konsernets aktiviteter i denne regionen i 2016.

I 2015 har konsernet også forsterket sitt fokus på samfunnsansvar, blant annet ved at man som det første entreprenørselskapet i Norge, har blitt medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). Gjennom eiernes veldedige stiftelse, Kruse Smith Stiftelsen, er konsernet indirekte og direkte engasjert i flere samfunnsansvarsprosjekter, blant annet gjennom SOS Barnebyer, Strømmestiftelsen og Kirkens Bymisjon.

Kruse Smith har tro på en positiv utvikling innen alle konsernets forretningsområder i 2016