Økodesignforordning 814/2013 for beredere har et revisjonskrav som skal utredes i 2016. Kommisjonen har igangsatt en forstudie for å besvare om det er formålstjenlig å sette separate krav til forskjellige energibærere for varmtvannsberedere.

I dag er det samme krav til elektriske-, gassfyrte- og varmepumpebaserte beredere. På grunn av primærenergifaktoren på 2,5 vil dagens krav føre til at store elektriske beredere blir forbudt omsatt fra 26. september 2018 og at store elektriske kombiberedere fases ut den 26. september 2017. Dette gjelder tappevannsstørrelser XXL, 3XK og 4XL

Dagens felles krav resulterer også i at det i praksis ikke er krav til energieffektiviteten til fossilt drevne beredere i størrelser under XXL og at det er svært svake krav til beredere i størrelser XXL, 3XL og 4XL.
 
Økodesign forordning 814/2013, Artikkel 7:
2. Kommisjonen skal òg vurdere denne forordninga på nytt i lys av den teknologiske utviklinga av vassvarmarar seinast tre år etter at ho tek til å gjelde, og leggje fram resultatet av denne vurderinga for samrådsforumet for miljøvenleg utforming. Revisjonen skal berre omfatte ei vurdering av om det er føremålstenleg å fastsetje særskilde krav til miljøvenleg utforming for ulike typar vassvarmarar.
 
Det er innkalt til første interessentmøte i forstudien den 25. april 2016. En interimrapport er publisert på hjemmesidene til studien den 10. mars 2016. Studiet er planlagt avsluttet i juni 2016.

Norsk vurdering:
Det norske standpunktet i denne saken er at det ikke er fornuftig å ha samme krav til forskjellige oppvarmingsteknologier. Man mister da muligheten til å sette gode krav til hver enkelt teknologi. Det er også vurdert som lite formålstjenlige å bruke økodesign til å forby produkter som store elektriske beredere som for noen regioner og kundegrupper kan være produktet med best levetidskost og et akseptabelt klimaregnskap om elektrisiteten er fornybar. Alternativet til elektriske beredere vil for mange forbrukere i Norge være en luft til væske varmepumpebereder og for noen kalde innlandsregioner, en bergvarmepumpe. Investeringen er beregnet til å øke med 400-800 % for luft til væske løsninger mens den blir enda høyere for en bergvarmeløsning. Når en eldre elektrisk bereder havarerer så kan det i tillegg til kostnadene være praktiske eller tidsmessige grunner til at en varmepumpeløsning ikke er hensiktsmessig.
For mer informasjon se forstudiets hjemmeside http://www.ia-wh-art7.eu/ eller nve.no