Daglig leder Tor Torbergsen i Åge Nilsen AS til venstre. Her sammen med styreleder Nina Hansen i Totalteq, hvor Åge Nilsen AS også er medeier, og Torbergsen daglig leder.

– Usikker på dominoeffekten av eventuelle konkurser og pyskologien i markedet

Adm.direktør Tor Torbergsen, Åge Nilsen AS, om 2021::

0

Rørleggerbedriften Åge Nilsen AS i Tromsø legger bak seg den største omsetningen i selskapets historie i korona-året 2020. I tillegg ser markedsutsiktene for 2021 bra ut, aktivitetsmessig. Men adm.direktør Tor Torbergsen, er mer bekymret for effekten av covid 19 videre fremover, enn det som ligger bak oss.

– Jeg håper aktørene i rørbransjen nå tenker langsiktig og ikke blir for opptatt av å fylle ordrebøkene for fort, og dermed bidra til enda lavere marginer i en bransje som sliter med akkurat det.

Usikkerheten i markedet er noe alle kan føle på i disse tider. Hvordan ser ordrebøkene ut fremover, og hvordan ser de utførende i VVS-bransjen på fremtiden. Hvilke utfordringer ser de for seg. Først ut i VVSforum artikkelserie rundt dette er rørleggervirksomheten Åge Nilsen AS i Tromsø.

Er dere fornøyde med 2020 tross et svært turbulent år?
Vi er fornøyd med 2020 som vil representere den største omsetningen i selskapets historie med over 160 millioner kroner for Åge Nilsen AS og våre datterselskaper. Da vår virksomhet primært er knyttet til store anlegg, er bakgrunnen for aktiviteten i stor grad kontrakter som var kontrahert før inngangen til 2020. Noen forstyrrelser har covid 19 også medført for oss, og på nivå med det resten av bransjen har opplevd.

Har dere unngått permitteringer i 2020?
Permitteringer hos oss har skjedd, dog i liten grad i forhold til vår totalvirksomhet. De få permitteringene vi har hatt, har alle vært knyttet til covid 19. De få som ble berørt var tilbake i ordinært arbeid etter en relativt kort periode.

Hvordan ser markedsutsiktene for deres del ut fremover i 2021 spesielt?
Markedsutsiktene for 2021 ser aktivitetsmessig bra ut. En stor del av vår ordreportefølje er knyttet til offentlig sektor, blant annet sykehus og forsvaret. Dette er ryddige og solide byggherrer, og prosjekter som gjøres i samarbeid med store og velrennomerte hovedentreprenørerer. Vi har noe ledig kapasitet for 2021, men erfaringsvis vil dette bli dekket inn.

Ser dere noen utfordringer i markedet generelt, og i så fall hvilke?
Covid 19 har vært brutalt for en del næringer, kanskje reiselivs- og hotellnæringen spesielt. Tilsynelatende har byggebransjen stått seg bedre gjennom dette enn kanskje mange hadde trodd. Personlig er jeg mer bekymret for effekten av covid 19 videre fremover, enn det som ligger bak oss, til tross for stor bruk av offentlige midler for å avhjelpe situasjonen. I Norge er det uforholdsmessig mange bedrifter som har marginal lønnsomhet. Når man får en ekstra situasjon som covid 19 innebærer, er det grunn til å forvente at mange bedrifter med lav lønnsomhet vil slite ekstra – gå konkurs – og videre påføre andre også tap, påpeker Torbergsen.
– Jeg frykter konkurser og den dominoeffekt som kan følge av dette. Spesielt stor effekt vil det selvsagt ha hvis noen av de største HE ikke skulle klare seg. Jeg tror derfor at både 2021 og 2022 dermed kan bli langt mer spennende med hensyn til konsekvensen av covid 19 sammenlignet med 2020. Et annet forhold som vil kunne virke negativt er psykologien. Mange vil være ekstra opptatt av å fylle ordrebøkene, noe som i realiteten gir lavere marginer, og underskudd som en mulig konsekvens. Fortsatt vil vi for deler av 2021 kunne forvente forsinkelser i fremdrift på prosjekter, før vi får vaksinert oss ut av karantene, smitte/sykdom, hvilket er en økonomisk belastning den enkelte aktør bærer selv.

Torbergsen påpeker at vanskelige tider og tøffere markeder også er en kjærkommen mulighet for utvikling av bedre kvalitet og effektivitet i egen virksomhet. I Åge Nilsen AS har vi et sterkt fokus på dette i disse tider
– Som selskap har vi aldri vært bedre rustet! Vi ser derfor positivt på fremtiden og den utvikling vi som selskap skal ha.