Jøns Sjøgren, er leder for styret i PDT Norge.

– Et stort skritt for digitalisering av byggenæringen

Etablerer foreningen PDT Norge:

0

Bransjen har endelig samlet seg og er enige om etablering av PDT Norge. – Dette vil skyte fart i digitaliseringen av byggenæringen og er et skritt i riktig retning for å få bedre og mer klimaeffektive bygg, sier Jøns Sjøgren, som er leder for styret i PDT Norge.

De vareproduserende organisasjonene innen byggenæringen har bidratt med grunnfinansieringen og har gått sammen med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om å stifte foreningen.
– Motivasjonen for etableringen av PDT Norge er å sikre at vi som driver produksjon nå får en felles måte å strukturere og levere produktdata på. Felles datastruktur betyr at vi snakker samme språk og sikrer entydig informasjon om produktenes egenskaper, sier Sjøgren.
– Vi har gjennom arbeidet i SNK 374 i Standard Norge, laget forslag til PDT’er innenfor flere
produktområder. Den viktigste jobben framover blir nå å få på plass en nøytral IT-plattform for utvikling, forvaltning og distribusjon av PDT’ene, sier Sjøgren. Vi inviterer nå hele næringen til å bidra i dette arbeidet.

Etableringen av PDT Norge har sterk forankring hos myndighetene, som lenge har etterlyst at bransjen må samle seg om en felles løsning. I DiBKs tildelingsbrev fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet står blant annet følgende:
Bedre og lettere tilgjengelig informasjon om byggevarer vil på lengre sikt kunne lette
ombruk og styrke sirkulærøkonomi. Markedet har ikke klart å enes om de datamalene som er nødvendige når produktdata skal digitaliseres og være åpent tilgjengelig og deles. DiBK skal bidra inn i ett samarbeid med bygge- og anleggsbransjen rundt utvikling av
produktdatamaler.

DiBK applauderer nå dette initiativet som er helt i tråd med deres overordnede føringer.
– Dette er et felles løft som alle vinner på og som kan styrke samarbeidet mellom byggenæringen og myndighetene, sier Kari Befring Bjørnstad Fagdirektør Digitalisering hos DiBK. -Jeg mener også at dette er et viktig steg for å få til en digital verdikjede som styrker samhandling, og gir en innovativ og bærekraftig byggenæring, fortsetter hun.

PDT Norge er en nøytral arena som legger til rette for å lettere kunne sammenligne og sortere produkter basert på en felles informasjonsstruktur. – Det skal være like enkelt å velge byggevarer som dekker dine behov, som det er å kjøpe reisebilletter ut ifra ønsker om avreisetidspunkt, transportmiddel osv. Sjøgren har ett budskap til alle innkjøpere og bestillere:
– For alle som ønsker strukturert vareinformasjon, er dette standarden som dere kan knytte inn i deres tjenester. Når vi tilgjengeliggjør en entydig produktdatamal, håper vi at tredjeparter vil bruke disse for å tilby godeprodukter og tjenester til byggenæringen.
Per Jæger, er både leder for Boligprodusentene og komiteen SN/K 374 i Standard Norge som jobber med PDT’er. Jæger har store forventninger til foreningen:
– Jeg er strålende fornøyd med at vi endelig får på plass en organisasjon som skal ivareta og sette PDTene ut i livet. Vi ser fram til videre samarbeid for å realisere våre felles mål om standardisert maskinlesbar produktinformasjon, og vi står først i køen for å bli medlem av foreningen.

PDT er en forkortelse for Product Data Template, som på norsk kan oversettes til en produktdatamal. En PDT er en elektronisk, ikke utfylt datastruktur eller «selvangivelse»/mal over relevante egenskaper for en byggevare.

Fakta/Bakgrunnsinformasjon:
PDT Norge er en nøytral forening som har til formål å fremme standardisering og utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT).

Organisasjonene som stiftet foreningen er Byggevareindustrien, Elektroforeningen, Norske Trevarer, Treindustrien, VA og VVS produsentene VVP og VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi.

Styret i PDT Norge består av:
Jøns Sjøgren, Byggevareindustrien
Frank Jaegtnes, Elektroforeningen
Trond Magnar Unhammer, Norske Trevarer
Bjarne Hønningstad, Treindustrien
Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP
Jon Dehli, VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi
Kari Befring Bjørnstad, Direktoratet for byggkvalitet