Kjetil Grønbakken er nylig utnevnt til markeds- og bærekraftdirektør hos Heidenreich, og skal lede den viktige jobben med bærekraftutvikling i selskapet.

Heidenreich forankrer satsingen på bærekraft

Heidenreich ble Miljøfyrtårn allerede i 2009, og har siden jobbet bevisst for å etterleve de miljøkravene som ligger i sertifiseringen. Nå tar de nye grep for å ivareta sitt samfunnsansvar og gjøre selskapet ledende på bærekraft. – Visjonen er å bli en nullutslippsbedrift, forteller Kjetil Grønbakken, selskapets markeds- og bærekraftdirektør til VVSforum.

0

Grønbakken, som har vært Heidenreich sin markeds- og kommunikasjonssjef siden 2013, har nå fått ansvaret for å lede den viktige jobben med bærekraftutviklingen i selskapet i tillegg til å ha det overordnede ansvaret for markedsføring og kommunikasjon.

Han kan fortelle at det er blitt jobbet godt med miljø – og klimarelaterte tiltak i mange år i selskapet. Blant annet i form av etiske krav i kontraktene med leverandørene, som går på områder som produksjonsmetoder, produktets forventede levetid, ressursforbruk, emballasje osv.

Gode bekreftelser
Grønbakken har skolert seg innen bærekraft på BI, og kan fortelle at det har gitt mange hyggelige bekreftelser på at de allerede har mye på plass i selskapet.

– Det viser at det er gjort en fantastisk jobb hos de som er ansvarlig for logistikkdelen hos oss, og som har tatt hånd om Miljøfyrtårn-prosessen. Også da vi ble resertifisert tidligere i år, fikk vi gode tilbakemeldinger på at vi hadde svært bra kontroll og dokumentasjon som underbygger at bærekraft er implementert i våre rutiner. Samtidig har vi ikke vært gode nok på å formidle det verken internt eller eksternt.

– Således er dette en takknemlig oppgave å hoppe inni. Og det er ikke slik at det nå bare er jeg som skal jobbe med bærekraft i selskapet. Alle som har hatt dette som en naturlig del av sine arbeidsoppgaver, skal fortsatt ha det.

Har konkretisert målene
Men selv om det er gjort – og gjøres – mye bra klimarettet arbeid, var det tid for å stake ut kursen videre i forhold til hvilke konkrete bærekraftmål de ønsker å oppnå.

– Derfor har vi utarbeidet en punktplan vi skal jobbe med frem mot 2030, med utgangspunkt i FNs bærekraftmål innen økonomi, miljø, og det sosiale aspektet. Vi har definert hvilke konkrete mål vi skal ha mest fokus på, og hva det innebærer for oss. Litt av min oppgave blir å kommunisere dette utad, samt forankre det i hele organisasjonen gjennom Heidenreich-skolen.

Visjonen og målet på sikt er å bli en nullutslippsaktør, som betinger at teknologi som må på plass – som ikke finnes i dag.

– Det vi som logistikkpartner har mye konkret å ta tak i når det gjelder klima og miljø, er naturligis det som går på transport og de utslippene det representerer. For et par år siden innførte vi et tillegg på små ordre, for å få kundene til å samle bestillingene til større ordre. Dette er naturligvis et kostnadsspørsmål, men har samtidig også et miljøaspekt i seg ved at færre kjøreturer gir mindre utslipp.

Elektrisk og biodiesel
Heidenreich har nå besluttet at alle nye firma- og varebiler de handler fra nå, skal være elektriske.

– Så får vi se om det innen noen år kommer andre løsninger som er enda mer miljøvennlige. Når det gjelder den eksisterende bilparken, ser vi på alternative løsninger, som f. eks å kunne utnytte biodiesel for å gjøre det vi kan på kort sikt og i påvente av hvilken retning transportutviklingen tar.

At det vil bli mindre reisevirksomhet internt også etter at koronapandemien er over, tar han for gitt.

– Vi har jo alle erfart at det er både effektiv bruk av tid og på mange vis funksjonelt med digitale møter. Så at vi til en viss grad vil fortsette å arrangere møter med samarbeidspartnere og leverandører, samt opplæring av ansatte, er opplagt. Det fungerer, og det bidrar til å spare miljøet.

Miljødeklarasjon
Han trekker også fram at de jobber med å implementere miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration) som en forlengelse av sine etiske retningslinjer. Dette er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Dette sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

– Dette vil vi jobbe videre med også mot våre kunder. Hvordan de transporterer varen etter at vi har levert den, kan vi ikke gjøre noe med. Men vi kan forsøke å påvirke ved å gå foran som et godt eksempel. På samme måte er det nå stadig flere av våre kunder som er opptatt av hvordan vi leverer varer, og som har krav om at det skal skje på en miljøvennlig måte.

Stort fokus på gjenvinning
Det Heidenreich derimot kan gjøre noe med i egne rekker, er hvordan de forholder seg til gjenbruk og sirkulærøkonomi i egen organisasjon.

– Vi er blant annet i gang med å se på bruken av plastemballasje; hvordan vi kan redusere plastbruken og hvilke resirkulerbare alternativer som finnes.

Men mange gode rutiner for god sirkulærøkonomi er allerede på plass. Som for eksempel gjenbruk av handlebokser – internt kalt «Ellingsenboksen».

– Dette er en palleboks, en pallevegg med lokk, i resirkulerbar plast med samme dimensjon som en standard pall. Når vi pakker varer på lageret for å sende varer til butikkene, benytter vi disse boksene. Butikkene bruker de samme boksene når de skal sende noe tilbake til lageret, alternativt at vi tar de med tilbake. De kan brettes helt flate og kan stables oppå hverandre, og tar mindre plass enn de trekarmene vi brukte før. Når de går i stykker, sender vi dem i retur til leverandøren, som bruker den i produksjon av nye. Et optimalt kretsløp!

Selskapet har i det store og hele en høy gjenvinningsgrad av emballasje og avfall, med bl.a opptil 11 ulike fraksjoner innen søppelhåndtering lokalt . Mye handler om å jobbe videre med det som er i gang, og sørge for at alle internt i organisasjonen føler at de tar del i dugnaden og ikke gjør ting av gammel vane.

– Dette er kanskje småting i det store klimabildet, men viser hvordan vi tenker gjenbruk på det vi allerede benytter oss av i det daglige. På samme vis at vi bruker de mest miljøvennlige pappkrusene, vi kutter ut plastbestikk osv.

Mange bekker små…
– Vi jobber med andre ord både med små og store tiltak for å kunne øke bevisstheten og nå våre målsetting. Så vil den tidshorisonten vi har satt fram til 2030 selvsagt påvirkes av eksterne forhold, eksempelvis kostnaden på bærekraftige tiltak som er en viktig faktor i dette. Det er mer kostbart å bruke biodiesel enn vanlig diesel, og hvilke føringer vil sentrale myndigheter komme med i forhold til reguleringer og avgifter? spør han retorisk.

Han påpeker at denne bevisstgjøringen og satsingen på å redusere fotavtrykket også gir et konkurransefortrinn når det gjelder framtidig rekruttering av arbeidskraft.

– Jeg tenker at for den yngre generasjon vil bærekraft være avgjørende for hvor de ønsker å jobbe. Slik sett handler dette også om å kunne tiltrekke oss de riktige kandidatene i årene framover.

Ingeborg-nettverket
Et område Heidenreich også har fokus på, som mange kanskje ikke forbinder med bærekraft, er å rekruttere flere kvinner både til VVS-bransjen og inn i eget selskap.

– Vi er samarbeidspartner med Ingeborg-nettverket, hvor vår administrative direktør Bjørn Moen er en av mentorene. Samtidig har vi sett oss selv i speilet og spurt hvilke konkrete tiltak vi kan gjøre for å øke andelen kvinner i Heidenreich i de ulike avdelingene. Vi har hatt en klar strategi om å få flere kvinner inn på salgssiden, og har i dag kun noen få butikker hvor ikke begge kjønn er representert. Totalt sett har vi mange kvinner, men ønsker å bli enda mer bevisst på dette i ansettelsessammenhenger i alle deler av organisasjonen, sier Heidenreich sin markeds- og bærekraftdirektør Kjetil Grønbakken.