Illustrasjonsbilde fra teknisk rom_GK_Foto-Nicolas Tourrenc

GK partner i FoU-prosjekt som skal halvere utslipp fra VVS

VVS-installasjoner står for 20 – 40 prosent av klimagassbelastningen i nybygg og rehab:

0
Forskningsprosjektet Grønn VVS skal bidra til å halvere CO2-utslipp fra VVS-installasjoner. GK vil bidra til mer kunnskap om miljøpåvirkningen fra tekniske installasjoner i bygg.

Grønn VVS er initiert av Erichsen & Horgen og er støttet av Norges forskningsråd. Prosjektet går fram til 2025. Ved siden av GK er også KLP Eiendom, Höeg Eiendom, Swegon, Pipelife, Armaturjonsson og OsloMet partnere i Grønn VVS.

Kunnskapsvakuum
– Kunnskap om miljøpåvirkningen fra VVS-installasjoner er i dag svært begrenset. Dette kunnskapsvakuumet er en utfordring for byggenæringen, som etterspør kompetanse og prosedyrer for å identifisere og prosjektere miljøvennlige løsninger, sier fagdirektør Mads Mysen i GK.

Pilotstudier utført av Erichsen & Horgen indikerer at VVS-installasjoner står for 20 – 40 prosent av klimagassbelastningen for henholdsvis nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Mens en sammenligning av ulike rørkvaliteter tyder på at det med relativt enkle grep er mulig å redusere klimagassutslipp fra rørproduksjon med 65 prosent.

Ny tjeneste

Fagdirektør Mads Mysen i GK.


Den overordnede ideen i Grønn VVS er å etablere en ny tjeneste for prosjektering og realisering av VVS-installasjoner med lavest mulig miljøpåvirkning – både bundne og driftsmessige utslipp.

Tjenesten skal utvikles stegvis. Første skritt er kunnskapsoppbygging gjennom studier av miljøpåvirkning i bygg, barrierer og mulighetsrom. Andre skritt er utforming av en prosedyre for prosjektering av installasjoner med minimal miljøpåvirkning. Det tredje steget er uttesting i fullskala forbildeprosjekter.

Klimatiseringsanlegg med klimaregnskap
– I forbindelse med det grønne skiftet vil markedet stille stadig strengere krav til lave klimagassutslipp. GK er partner i Grønn VVS fordi vi fremover ønsker å tilby våre kunder klimatiseringsløsninger med klimabudsjett og å levere ferdige anlegg med klimaregnskap, sier Mads Mysen.