Illustrasjonsfoto

Bygg i dvale gir økt risiko for legionella i sanitærinstallasjoner

"Covid-19 "medfører økt risiko i drikkevannsinstallasjoner:

0

Nedstengingen av samfunnet grunnet Covid-19 endrer bruken og driften av mange bygg. Driftsrutiner settes på hold eller nedjusteres grunnet hjemmekontor og permitteringer. Bygg som mer eller mindre er ubenyttet vil kunne få mange driftstekniske utfordringer ved gjenåpning. Et av disse problemene er stillestående vann i byggets sanitæranlegg og rørnett.

Kenneth Riisa, avdelingsleder rådgivining og service i Kiwa Norkjemi.

– Stillestående vann har alltid vært en utfordring i forhold til bakteriell vekst. Kaldtvannet blir varmt og varmtvannet blir kaldt. Alt vannet får samme konstanttemperatur som over tid vil være romtemperaturen i bygget. Vann som har en temperatur på mellom 20 og 45°c og står stille gir gode vekstforhold for Legionella bakterien, sier Kenneth Riisa, avdelingsleder for rådgivning og service i Kiwa Norkjemi.

Han understreker at det derfor er viktig å opprettholde de driftstekniske rutinene også under en nedstenging som man opplever i disse tider. Med mange arbeidere på hjemmekontor blir ikke byggets vanninnstallasjoner benyttet som normalt, og vannet står stille og bakteriene får fritt spillerom.

Säker Vatten i Sverige deler bekymringen
Riisa er dermed helt enig med administrerende direktør, Thomas Lundgren, i Säker Vatten som også mener at «Covid-19» medfører økt risiko i drikkevannsinstallasjoner.

– Med de fleste på hjemmekontor betyr det mindre bruk av vann i kontorbyggene, og det kan bli stillestående vann som mangler sirkulasjon av varmt vann. Det kan være grobunn for legionella.

Det sier Thomas Lundgren, administrerende direktør i Säker Vatten til VVSforum.se.

Han sier videre at de fleste bakterier trives best i temperaturer rundt 40 grader, noe som kan være tilfelle med stillestående vann i drikkevannsrør, og som øker risikoen

– Säker Vatten har valgt å fokusere på løsninger for å forhindre vekst av legionellabakterien fordi det ved å inhalere aerosoler kan forårsake alvorlig lungebetennelse, også kalt legionærsykdom eller pontiac feber. Man bør unngå stillestående vann og sikre at vanntemperaturen ikke blir gunstig for bakterien, sier han til VVSforum.se.

Viktig å følge driftstekniske prosedyrer
Riisa mener at utspyling av lite brukte tappepunkter er viktigere nå enn før, samt ha kontroll på temperaturene på varmtvann, kaldt vann og sirkulasjon. Hold kaldtvannet kaldt og varmtvannet varmt slik at man unngår å få vann i en ugunstig temperatur.

– Er man usikker på hvilke driftstekniske oppgaver som burde bli gjort i sitt bygg blir disse satt opp etter en risikovurdering. Vi jobber kontinuerlig med risikovurdering av bygg og innretninger med risiko for spredning av legionella. Det er viktig å ha full oversikt over alle innretninger, avvik og allerede innførte rutiner. Vi vurderer risikoen ved anlegget og kommer med en anbefalinger om avvikshåndtering, tekniske utbedringer, vannbehandling og  driftstekniske rutiner, sier Riisa.

Det er flere lover og forskrifter som regulerer krav til drift, vedlikehold, kontroll og tilsyn av anlegg som kan forårsake legionellasmitte. De viktigste er Folkehelseloven og Forskrift om miljørettet helsevern.

Folkehelseloven pålegger kommunene ansvar for miljørettet helsevern. Det omfatter oversikt og kontroll over miljøfaktorer som kan ha innvirkning på folks helse.

– Forskrift om miljørettet helsevern er en generell presisering av Folkehelselovens kapittel 3. Den sier blant annet at virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. I kapittel 3a presiseres dette til også å omfatte innretninger som kan spre Legionella via aerosoler, poengterer Riisa.