Illustrasjonsfoto

– Stort fokus og debatt rundt legionella

- Mørketallene er sannsynligvis store:

0

Det oppdages stadig flere tilfeller av Legionella og mørketallene er sannsynligvis store. I takt med bevisstgjøring rundt dette, ser man en økende interesse i markedet for Legionellabekjempelse. Det tilbys mange løsninger og det blåser om dagen friskt i Legionella-diskusjonene i fagpressen.

Behandlingsmetoder er ikke bare faste barrierer
– Hvilke løsninger for Legionellabekjempelse som fungerer best i et bygg avhenger av flere faktorer. Dette er fordi forskjellige behandlingsmetoder virker på forskjellige
måter. Valg av behandlingsmetode må derfor alltid gjøres på bakgrunn av en
risikovurdering, sier Christina Liverød, fagansvarlig i Kiwa NorKjemi.

– En bedømmelse av risiko for bakterievekst, grad av aerosoldannelse, varmtvannsanleggets størrelse, brukernes helse m.m. er avgjørende for valg av rett behandlingsmetode. Det må også vurderes om det er nødvendig med en fast barriere. I enkelte tilfeller er gode drift -og vedlikeholdsrutiner tilstrekkelig i seg selv, understreker Liverød.

I følge forskrift om miljørettet helsevern skal det på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot
Legionella, forskrift om miljørettet helsevern, §11b.
– Gode driftsrutiner og vedlikehold er veien til suksess. En fastmontert barriere er ikke en god nok sikring i seg selv. Forebyggende arbeid og vedlikehold er vel så viktig for å forhindre bakteriell oppblomstring, påpeker Liverød videre.

Termisk eller kjemisk behandlingsmetode?
I tilfeller der man anbefaler termisk behandlingsmetode gjelder det som oftest bygg med varmtvannsanlegg der alle våte flater kan bli behandlet med tilstrekkelig høy temperatur, der det er få aerosoldannende enheter og lite beleggdannelse i rørnettet.
– Kjemiske behandlingsmetoder med biocid anbefales for større varmtvannsanlegg med høyt vannforbruk, store eller flere lavtemperatursoner og der det er gamle rørnett og/eller mye beleggdannelse. For bygg der det er et høyt antall brukere og/eller mange brukere i risikogrupper kan det også være grunn til å velge kjemisk behandlingsmetode.

Spesialtilpassede løsninger
– Det finnes flere leverandører av Legionella-løsninger på markedet. Mange er
produktbundet. De selger sine utviklede behandlingsmetoder. Andre leverandører, som Kiwa NorKjemi, er produktuavhengige. Det gjør at man kan tilby en rekke forskjellige løsninger. Som uavhengig leverandør kan Kiwa NorKjemi drive «cherry
picking» av de beste behandlingsmetodene på markedet og sette sammen en
spesialdesignet løsning for hvert enkelt bygg. Valget blir tatt på bakgrunn av en
grundig risikovurdering foretatt av rutinerte legionellateknikere og en egen
fagavdeling som kun jobber med Legionellasikring som fagfelt, sier fagansvarlig Liverød.

Biocidforskriften og Artikkel 95
Ved bruk av kjemiske behandlingsmetoder med biocid er det ofte snakk om
biocidforskriften og artikkel 95-listen. Biocider er underlagt biocidforordningen.
– Dette er en forordning som gjelder for hele EU og EØS og det er her vi finner artikkel 95-listen. Biocidforordningen gjelder også i Norge gjennom biocidforskriften, som òg
inneholder noen spesielle bestemmelser for Norge. Dette vil si at en produsent eller importør av et biocidstoff i EU og EØS må stå registrert på artikkel 95-listen, sier Monica Bjerke, konsulent vannbehandling og HMS/Kvalitetsansvarlig i Kiwa NorKjemi.

Det er det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) som koordinerer arbeidet med å gjennomgå alle de registrerte biocidstoffene. Formålet er å kun tillate bruk av biocidprodukter som er godt egnet til sitt bruksområde og som har minst mulig negative konsekvenser for helse og miljø.
– Når et biocidstoff er blitt godkjent, må produsenten eller leverandøren i tillegg søke Miljødirektoratet om å få godkjent sitt produktnavn for salg og bruk i Norge. Mattilsynet gjør så en vurdering om stoffet skal tillates for bruk i drikkevann i Norge. Den som skal investere i et system for desinfeksjon bør forsikre seg at leverandøren har alle godkjennelser i orden. Alle biocidene skal være tillatt benyttet i Norge -både gjennom biocidforskriften og Mattilsynet. Dersom det er snakk om bruk av tungmetaller; kontroller alltid om en tillatelse fra kommunen for utslipp i avløpsvann er nødvendig. Å begrense mengden tungmetaller som havner i slam fra renseanlegg er viktig da slikt slam tidvis resirkuleres og brukes som gjødsel i jordbruk og grøntarealer, sier Bjerke.

– I Kiwa NorKjemi jobber vi ut fra Folkehelseinstituttets vannforskrift 123 og bruker kun behandlingsmetoder som er tillatt i Norge i henhold til biocidforskriften og artikkel
95-listen. Vi utfører alltid en risikovurdering av bygget før rutiner for Legionellakontroll foreslås, sier Liverød.

I takt med den økende interessen i markedet har Kiwa NorKjemi etablert seg i Trondheim, i tillegg til hovedkontoret i Oslo. Nå åpner også selskapet kontor i Stavanger og som vil åpne nå i mars.