Advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge. (Foto: Stein Arild Iglebæk)

Lovendringer om varsling av kritikkverdige forhold i bedriften

Advokat Trond Martinussen i RørNorge:

0

Fra 1. januar 2020 trer endringer i Arbeidsmiljøloven kapittel 2 A om varsling i kraft. Blant annet omfattes nye typer personer.

I lovens kapittel 2 A gjøres det dels endringer og dels inntas nye bestemmelser. I tillegg utvides reglene om varsling til også å omfatte personer som ikke er arbeidstakere i lovens forstand, (elever, vernepliktige, personer under opplæring, deltagere i arbeidsmarkedstiltak).

Reglene om varsling gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

– Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer eller etiske normer som har bred tilslutning i samfunnet – for eksempel forhold som kan innebære fare for liv eller helse, klima eller miljø, korrupsjon, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø, brudd på personvern, sier advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

Må ha klare regler
For virksomheter med fem ansatte eller mer, plikter man å utarbeide skriftlige rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner hvis forholdene krever det. Rutinene skal utarbeides i samråd med ansatte og tillitsvalgte og minst inneholde oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, fremgangsmåte for varsling og saksbehandlingsregler ved mottak, behandling og oppfølging av varsling.

– Rutinene skal være lett tilgjengelige for ansatte. Varsling skal skje til arbeidsgiver, eller via verneombud, tillitsvalgt eller advokat, og varsler som mottas skal undersøkes innen rimelig tid, sier Martinussen.

Den som varsler skal sikres et forsvarlig arbeidsmiljø og arbeidsgiver plikter å sørge for dette. Loven har dessuten forbud mot gjengjeldelse mot ansatte som varsler, og ved brudd her kan arbeidstaker kreve oppreisning og erstatning for økonomisk tap uten hensyn til arbeidsgivers skyld.

Kilde. Rørentreprenørene Norge