Fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge, mener det må jobbes hardt fremover for å sikre rekrutteringen til rørleggerfaget, selv antall søkere til rørleggerutdanningen øker pent.

– Det er ingen grunn til å slutte med rekrutteringsarbeidet i rørbransjen

Selv om søkertallene peker oppover- er det ikke nok:

0

– Flere av byggfagene har økning i søkertallene. Også rørleggerfaget, som vi i Rørentreprenørene Norge er mest opptatt av, opplever økning hvert år. Men økningen er langt ifra stor nok for at vi skal klare å ruste oss for det behovet vi har for rørleggere og folk med rørbakgrunn i andre utdanninger i årene som kommer. Det sier fagsjef i Rørentreprenørene Norge, Eli Heyerdahl Eide.

Søkertallene for videregående opplæring i skoleåret 2020/2021 viser at byggfag og yrkesfag generelt er på rett vei, men mye mer må skje for å få ungdommen til å velge en fagutdanning som starten på sin utdanning og yrkeskarrière.

– Vi vet jo enda ikke i hvilken grad corona får betydning for rekrutteringsbehovet i vår bransje, men det vi vet er at tidligere års erfaringer med å ta inn få lærlinger når det er dårlige tider skaper mye trøbbel i forhold til å kunne dekke behovet kort tid etterpå. Det som er helt sikkert er at det er viktig for bransjens fremtid at vi har mange nok og flinke fagarbeidere – da må vi ta inn så mange lærlinger vi kan slik at ungdom også til neste år tørr å søke seg til rørbransjen, påpeker Eide.

I 2020 er det 205 809 ungdommer som har søkt videregående utdanning. Søkertallene er stabile i forhold til 2019. Antallet søkere til videregående utdanning i 2020 er marginalt færre enn i 2019, kun 303 ungdommer. Av disse har 92 849 16 åringer søkt yrkesfaglig utdanning, 684 flere enn i 2019. Det er mindre enn 1 prosent økning.
– Det viser at det må gjøres andre grep for å vri ungdommen over på utdanningene vi trenger for fremtiden. Studiespesialiserende utdanningsretning er fortsatt større enn yrkesfag, men har i år 987 færre søkere enn i fjor. Når vi ser på søkertallene for vg1 byggfag, der blant annet kommende rørleggere, murere, malere, blikkenslagere, taktekkere og tømrere går, er tallene ikke tilfredsstillende enda, mener Eide.

Må ta grep
– Med alle de gode tiltakene og aktivitetene byggenæringen har hatt rundt rekruttering de siste årene er søkertallene i år en vekker i forhold til å tørre å ta nye grep i årene som kommer. 12058 søkere ønsker i år gå på vg1 bygg og anlegg, 131 flere ungdommer enn i 2019. Lyspunktet er at antall jenter har økt. Det er 135 flere jenter som har søkt seg til VG1 byggfag i 2020, så uten jentene hadde byggfag hatt en reell nedgang! Andelen jenter på byggfag stiger derfor i 2020 fra 5,6% til 6,4% av totalen, men fortsatt er det langt igjen til jenter blir et helt vanlig syn på byggfag.

Flere av fagene i byggenæringen, også rørleggerfaget, har de siste to årene jobbet målrettet med rekruttering mot ungdommen via www.blirørlegger.no.
– Søkertallene i år, sammen med den store andelen ungdommer som har vært i kontakt med bransjen via sosiale medier og våre rørambassadører viser at vi når frem, men at ting tar tid. Rørentreprenørene Norges mål er å finne ut hvordan vi kan få hele rørbransjen til å stå bak “bli rørlegger” arbeidet, dette er arbeid som vil prioriteres fremover når bare vi kommer over pandemien som vi fortsatt er midt oppe i, understreker Eide.

Søkertall og læreplasser
VG2 KEM, som fra 2021 kommer til å hete VG2 Rør, hadde i år en økning på 3,7%. Jenteandelen har gått fra 3,7 til 4,3% – en forsiktig økning i riktig retning. Andelen søkere til læreplass rett fra VG2 har økt med 11%.
– Det er vi veldig fornøyd med. Blikkenslagerfaget som henter lærlinger fra KEM klassene, har bare èn søknad på læreplass mer i 2020 enn i 2019, taktekkerne har fem færre søkere, det betyr at flere har valgt å bli rørlegger i år. Det er til sammen 575 elever som har søkt om læreplass fra VG2 KEM. Fordelt til ventilasjon og blikkenslagerfaget (53 stk), taktekkerfaget (8 stk) og rørleggerfaget (514 stk). Vi håper at det av de 188 som ikke har søkt videre på læreplass er et flertall som har søkt påbygg til allmenn studiekompetanse, dette er et frafall vi ikke får tall på. Søkertallene til påbygg er stigende i år. Vi antar at mange av disse elevene vil søke læreplass neste år, men da faller de utenom statistikken som viser søkere på læreplass, forteller Eide.

Ikke alle kommer med i statistikkene
Fagsjefen i Rørentreprenørene Norge understreker at det er fort gjort å lese tallene her som at det tilsammen er 514 som har søkt lærekontrakt og dermed er så mange som i år blir rørleggerlærling, men det er feil. En opptelling blant Rørentreprenørene Norges opplærlingskontorer etter nyttår, viste at ca. 45% av lærlingene i rørleggerfaget ikke kommer med i statistikken over søkertall. Lærlinger som har tatt andre veier inn i rørleggerfaget står altså for en så stor andel av våre lærlinger at tallene som vises for rør ikke speiler de reelle forholdene i bransjen rundt lærlinger, slik de gjør i større grad for de andre fagene som ikke har en like høy andel voksenlærlinger. For rørbransjen er faktisk tallene mye bedre enn det som synes!

Opplæringskontorene og mange rørleggerbedrifter gjør en kjempejobb
– Årlig avlegges oppunder 700 nye svenneprøver i rørleggerfaget, det hadde ikke vært mulig med et årlig tilsig på drøyt 500 lærlinger som formelt har søkt læreplass etter videregående. Takket være rørleggerbedrifter over det ganske land som er veldig flinke til å samarbeide om å ta inn lærlinger via rørbransjens velutbyggede nett av opplæringskontorer, klarer vi i rørbransjen å tiltrekke oss mange lærlinger som har andre erfaringer med seg inn i faget.  Rørleggerlærlinger over hele landet tilbys undervisning ansikt til ansikt i tillegg til kvalitetssikret digital opplæring i løpet av læretiden – dette får vi til takket være et nettverk av engasjerte bransjefolk som er knyttet til Rørentreprenørene Norges opplæringskontor. i det ganske land. Det er vi veldig stolt av, påpeker Heyerdahl Eide.

Om man ser på søkere til læreplass og sammenligner de forskjellige bygghåndverksfagene er det murerfaget og taktekkerne som har størst nedgang, men maleren prosentvis er “vinneren”.

Oversikt:
Malerfaget gikk fra 24 søkere i 2019 til 47 i 2020. 23 flere +96%
Murerfaget gikk fra 97 til 78 i 2020. 21 færre. -20%
Taktekkerne fikk fra 13 til 8 søkere. 5 færre -38%
Rørleggerfaget gikk fra 463 til 514 søkere i år. En økning 51 som tilsvarer 11% økning.
Tømrerfaget gikk fra 1505 til 1591 søkere i år. 86 +5,7%

– Men det å se på  prosentvis økning blir fort feil når tallene er små.Oppsummert er det bare å konstatere at årets søkertall til rørleggerfaget og byggenæringen er i en positiv utvikling med et par unntak. Men vi tar med oss alle de gladsaker vi kan få, sier Eli Heyerdahl Eide avslutningsvis.