Illustrasjonsfoto

– Ansvarsforsikring er ingen tabbeforsikring

- Rørleggeren er ikke forsikret mot skade på egen leveranse

0

Om rørleggere ikke leverer riktig mengde og riktig kvalitet til riktig tid, er ikke det dekket av ansvarsforsikringen. Ansvarsforsikring er ingen tabbeforsikring, fastslår Lasse Vold og Erik Olav Løseth – henholdsvis Gjensidiges hovedansvarlig for samarbeidsavtalen med Rørentreprenørene Norge og advokat Erik Olav Løseth – en gang for alle.

  • Ansvarsforsikring er ingen tabbeforsikring
  • Ansvarsforsikring dekker ikke omgjøring av eget arbeide
  • Ansvarsforsikring dekker ikke skader på underleverandørers arbeide, etter at underleverandør har overlevert sitt arbeide

– Ansvarsforsikringen dekker ikke skader som rammer egen leveranse. Dette er forretningsmessig risiko. Det finnes ingen tabbeforsikring! Understreker de.

Gjelder også underleverandører
Det mange rørleggerbedrifter ikke er klar over, ar at egen leveranser også omfatter underleverandørens arbeid.

– Veldig mange rørleggere er totalentreprenører på baderom og leier inn underleverandører. Når arbeidet fra underentreprenøren blir overlevert rørleggerbedriften, er det rørleggerens eiendom. Det betyr at om det skjer skader på baderom, for eksempel en vannskade som gjør at golvet må brytes opp og tørkes ut, er det å regne som egen leveranse. Det spiller ingen rolle om det er en underleverandør som har utført arbeidet.

– Du kommer ikke til ansvar for deg selv, det finnes det ikke dekning for.

Ansvarsretten
Det er tre grunnleggende vilkår for at ansvarsretten skal utløses:

* Skadelidte må faktisk ha lidt økonomisk tap
* Den som krever erstatning må ha ansvarsgrunnlag.
* Skaden må ha en årsak i en uaktsom handling eller unnlatelse

Det er imidlertid noen forutsetninger for at ansvarsforsikringen skal kunne komme til anvendelse:

* Ansvarlig etter gjeldende rett
* Skaden er skjedd under utøvelse av den virksomhet som er angitt i forsikringsbeviset
* Skaden må være konstatert i forsikringstiden av sikrede eller skadelidte
* Ikke omfattet av forsikringens unntak

– For rørleggeren betyr punkt to at vi dekker rørleggervirksomhet, ikke om vedkommende driver med reparasjon av biler, forklarer Løseth.

Han minner samtidig om at Stortinget har bestemt gjennom Håndverkstjenesteloven – hvor rørleggerne er underlagt – at det ikke er skadelidende som må bevise at rørleggeren har utvist uaktsomhet. Her er det tvert om rørleggeren som må bevise sin uskyld.

Dette dekker forsikringen
Hva dekker ansvarsforsikringen gjennom Gjensidige?  Jo, den dekker det direkte økonomiske tapet og eventuelt følgestapet forårsaket av en fysisk skade.

Advokat Erik Olav Løseth

Løseth viser til følgende eksempel: En rørlegger forvolder vannskade hos frisørbedrift som fører til at bedriften må holde stengt. Da dekker forsikringen de fysiske skadene, men også avbruddstapet frisøren har hatt mens butikken har måttet holde stengt.

Det som er like viktig, er hva forsikringen ikke dekker gjennom sentrale unntak:

* Skade på egen leveranse, mangelfull oppfyllelse av egen ytelse (mangel), forsinkelse
* Egne dagsbøter
* Leier, låner, transporterer, oppbevarer
bruk av motorvogn/arbeidsmaskiner

* Tort og svie
* Skade som rammer ansatte (dekkes av yrkesskadeforsikringen)

Løseth forklarer nærmere:

– Om du bygger bad et bad og badet ikke er tett og må bygges om på nytt, så er det en forretningsmessig risiko man ikke kan tegne forsikring mot.

– Når det gjelder tort og svie, betyr det ikke-økonomisk tap. Om du har lagd vannskade hjemme hos meg rett før jeg skal arrangere en konfirmasjon og jeg blir deprimert, dekkes det ikke av ansvarsforsikringen.

Er det hyppige tvistesaker med rørleggerne?

– Vi har jevnlig saker, men de aller fleste blir avgjort før de når rettssalen. Det er mest tvist i saker hvor det er mange ledd i entreprisen og i saker hvor det er spørsmål om reklamasjonsfrister og foreldelse.

Også avklaring om plassering av skyld er en gjenganger.

– Om det er komplekse anlegg som er årsak til skaden, er spørsmålet ofte om det kan føres tilbake til utførelsesfeil, om det er designfeil eller prosjekteringsfeil.  Det vil si om det er rørlegger eller rådgivende ingeniør som har tegnet anlegget som skal sitte med skaden – eller om det er andre årsaker, som brukerfeil, sier Gjensidige-advokat Erik Olav Løseth.