– Våre løsninger kan sammen gi store kostnads-reduksjoner for borettslag og sameier

Apurgo og LK Systems med felles offensiv rundt varmt tappevann og forebygging av Legionella:

0

Apurgo og LK Systems går sammen om en offensiv mot byggebransjen og byggeiere. – Det kan gi store energibesparelser for borettslag og sameier, samtidig som vi ivaretar legionellakontrollen på en trygg og god måte, sier fagansvarlig Hanne Therese Skiri hos Apurgo og LK Systems tekniske sjef Ole Andreas Valnes til VVSforum.

Apurgo er en ledende aktør innen forebygging av bakterievekst og Legionella i forbruksvann. LK Systems er en av Nordens mest toneangivende VVS-leverandør og har i flere år solgt den unike trerørs-løsningen, Uni-X, hvor varmt tappevann benyttes for å distribuere energi til romoppvarming i leilighetsbygg.

Partene inngår nå et strategisk samarbeid for å tilby enda mer effektive løsninger til markedet.

– Med Apurgo M3 vannbehandlingsløsning for legionellakontroll, som er temperaturuavhengig, er det mulig å senke fremført temperatur ytterligere til UNI-X løsningen, uten å gå på akkord med hverken sikkerhet eller komfort, forteller de.

Halvparten av energiforbruket
De påpeker at økt isolasjonsevne og tetthet i bygg har medført at varmt tappevann nå står for omtrent halvparten av energiforbruket i et moderne leilighetsbygg, og at store endringer i bygningers internlaster setter krav til utvikling av varmeanleggene.

Skiri og Valnes vil stå på felles stand under fjernvarmedagene ”Urban energi” på Fornebu 15. oktober, der de også skal holde et innlegg på formiddagen. Temaet er nettopp hvilken effekt og energibesparelse de respektive løsningene sammen kan gi.

Lavere temperatur
– I våre løsninger i dag brukes som regel en overtemperatur i forhold til det kravet man har til varmt vann for å drepe legionellabakterier. Ved å kople på Apurgo M3, kan man kjøre en lavere temperatur ned mot komfortkravet, slik at får mindre varmetap og bedre varmeeffektivitet, forklarer Ole Andreas Valnes.

– I tillegg får man rene overflater, uten biofilm, med bedre energioverføring og mindre slitasje. I sum gir det både tryggheten og rene anlegg som gir lavere energikostnader og bedre drift på anlegget, supplerer Hanne Therese Skiri.

Flere fordeler
LK Systems AS har i mer enn fem år markedsført og solgt sin unike 3-rørsløsning, UNI-X. Systemet har en rekke fortrinn mot tradisjonelle fjernvarmesystemer som blant annet;

* Lavere kostnader på rør i sjakter. Mindre dimensjoner.
* Varmtvann har høyest temperaturkrav og er derfor den mest økonomiske energibæreren.
* Mindre sirkulert vannmengde gir lavere returtemperatur, mindre varmetap og bedre økonomi for byggeier og fjernvarmeselskap.
* Mindre varmetap i fordelerskap i hver boenhet.
* Økt beboerkomfort på grunn av nok tilgjengelig varmt tappevann og jevn tappevannstemperatur i hver boenhet.
*  Og med Apurgos system slipper du å bruke store mengder vann og høye temperaturer til desinfeksjon. Det betyr at energiforbruket og kostnadene går ned.

Løsningen passer spesielt godt i risikoutsatte bygg med mange brukere eller beboere – slik som større leilighetsbygg.

Fagansvarlig i Apurgo, Dr. scient. Hanne Therese Skiri

Glemmer legionellaproblematikken
– Mange designer i dag varmtvannssystemer uten å ta hensyn til legionellaproblematikken. Dermed hviler det til slutt på entreprenøren å finne en løsning, som ofte velger enkleste vei uten å se på helheten, sier Skiri.

– Vi er opptatt av å se på helheten, ved å tenke energisparing og Legionella sammen. Tradisjonell varmtvannsbehandling mot Legionella er energikrevende og vanskelig å lykkes med. Det er utfordrende å oppnå høye nok temperaturer på store bygg.

– Mange som benytter varmepumpe i bygg, setter inn en elbereder for å toppe temperaturen, fordi varmepumpe ikke leverer høy nok temperatur. Det kan man gå bort fra med vårt felles system.

Teknisk sjef Ole Andreas Valnes i LK Systems.

Sikrer kaldtvannsledningen
Valnes trekker fram det faktum at Apurgo-anlegget også sikrer kaldtvannsledningen, som ofte er en oversett problematikk.

– Legionellaveilederen omtaler stort sett varmtvann, og man varmer jo ikke kaldtvannsledningene for å spyle ut Legionella.

Utfordringen er at kaldtvannsledningen ofte befinner seg i samme sjakt med både varmeanlegg og varmtvannsledning, og det er flere eksempler på leilighetsbygg hvor de må sette vann i kjøleskapet for å få kald drikke.

– Under perioder hvor man ikke tapper så ofte, blir kaldtvannsledningen ofte varm, og kommer opp i en temperatur hvor du har risiko for Legionella. Dette er en svært underkommunisert problemstilling i bransjen, mener han.

Skiri hevder at de færreste bygg er tilrettelagt for å klare å drepe Legionella på kaldtvannsnettet, og ser stadig oftere problemer på dette området.

– I borettslag og boligsameier er det gjerne felles varmesentral og varmtvannsoppvarming, mens det enkelte bygg har hver sin kaldtvannsledning. Da blir ikke behandling av kaldtvannet prioritert, fordi det innebærer for mange installasjoner. Dette må med andre ord hensyntas ved prosjekteringen av bygget.

Fokus på hele levetiden
For Skiri og Valnes er det viktig at man ser på kostnadene på et bygg i hele levetiden; både bygge- og driftskostnader. Jo større bygg, desto større er innsparingspotensialet, sier de.

I leilighetsbygg, borettslag og boligsameier kan det være vanskelig å forebygge Legionella fordi man ikke har kontroll på hva beboerne gjør.

– For leilighetskomplekser med ulike type brukergrupper, vil det være en kjempefordel å kunne ha den kombinasjonen med de to systemene. Det kan være folk som drar halve året til Spania, andre som kommer på sykehjem etc. og ikke er i leiligheten på lang tid. Våre løsninger sikrer bygget og beboerne uten å måtte gjøre tiltak i hver leilighet og være avhengig av at beboerne får med seg beskjeder om tiltak som skal gjøres. I tillegg unngår man skåldingsrisikoen som oppstår dersom man periodevis økter varmtvannstemperaturer for desinfeksjon av rørnettet.

Vil tidlig inn i prosjekter
Skal bygg ha maksimal kostnadseffekt av de respektive systemene i fellesskap, betinger det at de kommer tidlig nok inn i prosjekter – ikke minst når det gjelder vanninntak. Mange vanninntak krever tilsvarende antall anlegg, som er en lite kostnadseffektiv løsning.

– I et tradisjonelt leilighetskompleks med 100 leiligheter er det mange rørstrekninger og mye varmetap, samt mange varmevekslere. Om vi blir invitert inn allerede under planleggingen av byggene, kan vi skissere kostnadseffektive og legionellafrie løsninger.

– Det er lønnsom investering!