: Fra venstre Stig Rath, Ekspert for Standard Norge og SBS, Asbjørn Vonsild fra Danmark og Dr. Daniel Colbourne fra Storbritannia.

Vil unngå ulykker med brannfarlige kuldemedier

Europas kuldetekniske eksperter var nylig samlet i Milano for å drøfte farer knyttet til bruken av brannfarlige kuldemedier i kuldeanlegg og varmepumper. Brannfarlige kuldemedier er den vanligste erstatningen for HFK-klimagasser, og nå haster det med å få oppdatert myndighetenes regelverk og bransjens standarder for å unngå ulykker.

0

– Eksisterende standarder reflekterer ikke fullt ut de nyeste produktene på markedet, og det er også problemstillinger som ikke dekkes godt nok, sier Stig Rath. Foruten å bedrive kuldeteknisk rådgivning i Stig Rath Consulting, er han også SBS SME Expert Refrigerating Systems for Small Business Standards (SBS), en forening som er samfinansiert av EU-kommisjonen og EFTAs medlemsstater, for å forsvare interessene til små og mellomstore foretak (SME) i standardiseringsprosessen.

Utfordringen med brannfarlige kuldemedier er å redusere risikoen til samme nivå som for bruk av de ikke-brannfarlige HFK-ene. Oppdragsbrevet “Flammable Refrigerants Standardization Request” fra EU kommisjonen hadde som mål å redusere bruk av HFK-klimagasser og derved global oppvarming ved å fremme alternativ klimavennlig teknologi som brannfarlige kuldemedier, og da spesielt hydrokarboner.

I to år har standardiseringskomitéen CEN/TC 182/WG12 arbeidet med spørsmålet om bruk av brannfarlige kuldemedier i kulde-/klimaanlegg og varmepumper, og høsten 2020 skal sluttrapporten leveres.

-Standardiseringskomitéene er dominert av produsentene, fortsetter Rath, – og jeg er veldig fornøyd med at vi som representerer installatørene har klart å flytte oppmerksomheten vekk fra produksjon og over til installasjon, drift, service, vedlikehold, og reparasjon, der faren for ulykker er størst.

De få ulykkene som har vært så langt viser at risikoen for uhell er størst ved inngrep i kuldemediekretsen. Det er derfor viktig at kulde- og varmepumpeinstallatører får regelverk og standarder som opplyser om risikoreduserende tiltak og anviser en beste praksis for utførelse av arbeid på kuldeanlegg og varmepumper.