Illustrasjonsfoto

Statsbygg skjerper seriøsitetskravene

Statsbygg skjerper sine krav til andel faglærte og lærlinger, faste ansettelser og innleie fra bemanningsforetak.

0

For faglærte opprettholder Statsbygg kravet om 40 % faglærte, men det innskjerpes at kravet gjelder for hele kontrakten og at det må foreligge NOKUT-godkjenning for ikke-nordiske fag- eller svennebrev.

For lærlinger opprettholdes kravet om 5 % lærlinger, men praksiskandidater telles ikke med. I entreprisekontrakter er det ikke krav om at hovedleverandør er godkjent lærebedrift, men det innskjerpes at kravet om 5 % lærlinger skal oppfylles i leverandørkjeden. Er hovedleverandør ikke lærebedrift, må underleverandørene oppfylle kravet om lærlinger. Det er fortsatt krav til kun to ledd i kontraktskjeden, det vil si hovedleverandør og et ledd underleverandører.

For avtaler om håndverkertjenester, inkludert rammeavtaler innen drift og vedlikehold av eiendommer, må hovedleverandøren være godkjent lærebedrift og ha minst en lærling ansatt. I tillegg skal kravet om 5 % oppfylles i løpet av avtalens varighet.

Statsbygg innførte i 2015 flere seriøsitetskrav i sine kontrakter. I 2018 startet en omfattende evaluering av kravene. Revideringen av seriøsitetskravene som innføres nå er basert på innspill fra næringen, egne erfaringer fra oppfølging av kravene og endringer i regelverket foreligger nå. Disse vil innarbeides i kontraktbøkene og gjelde for alle konkurranser som lyses ut framover.

Fast ansatte og mindre innleie

Intensjonen med endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1.1.2019 er faste ansettelser med reelle stillingsbrøker og begrenset innleie fra bemanningsforetak. – Statsbygg har dessverre erfart at en del virksomheter ikke innretter seg etter de nye reglene og vi har derfor sett seg nødt til å regulere enkelte forhold knyttet til dette, forteller administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.
– Vi setter nå tak på 20 % innleie fra bemanningsforetak og stillingsbrøker skal være minimum 80 %, uavhengig av om innleier er bundet av tariffavtale. I tillegg stilles det krav om at innleier må ha egne fast ansette faglærte innen de fag det leies inn til på alle arbeidslag. Dette for å unngå arbeidslag som i sin helhet består av innleid personell, legger Nikolaisen til.

Statsbygg vil invitere til frokostmøte om de reviderte seriøsitetskravene til høsten.