Ove Hjelleset, administrerende direktør i IMI Hydronic Engineering, har blitt ny styrelder i VVP.

Ove Hjelleset valgt til ny styreleder i VA og VVS produsentene VVP

VA og VVS produsentene VVP holdt nylig sin generalforsamling på Grand Hotel i Åsgårdstrand. Der ble Ove Hjelleset, adm. direktør IMI Hydronic, valgt som styreleder etter Tor Martin Garsjø fra Geberit Norge.

0

Samtidig ble Dag E. S. Gramstad i Grundfos valgt som nytt styremedlem. Tor Martin Garsjø i Geberit valgte å gå ut av styret etter fire sammenhengende år som styremedlem hvorav de to siste som styreleder. Han ble takket for innsatsen av daglig leder Bjarne Haugland i VVP som la stor vekt på verdien av å ha hatt en slik dyktig og engasjert styreleder som sparringspartner og leder.

Styrets sammensetning etter valget:

  • Styreleder: Administrerende Direktør Ove Hjelleset – IMI Hydronic (gjenvalg)
  • Styremedlemmer:
  • Administrerende Direktør Geir Tangen Nerhus – FM Mattsson Mora Group (gjenvalg)
  • Administrerende Direktør Morten Øren – Roth Nordic gjenvalg
  • Salg og Markedssjef Geir Kåre Kroken – Furnes Jernstøperi (gjenvalg)
  • Kommersiell Direktør Dag Erlend S. Gramstad – Grundfos Norge (NY)

– VA og VVS-bransjene er i endring og mange er usikre på hva resultatet av utviklingen blir. En rekke problemstillinger har stor innvirkning på produsentenes evne til å innovere, omstille seg og sikre langsiktig lønnsomhet. Maktbalansen i verdikjeden er i spill og tema som egne merkevarer, digitalisering og BIM, er blant temaene som opptar mange, sier daglig leder i VVP, Bjarne Haugland.
– I tilknytning til generalforsamlingen ble det derfor gjennomført ordinært medlemsmøte hvor ZYNK Communication presenterte VVPs bransje- og omverden analyse; «Produsentene i en brytningstid». Analysen ble grundig gjennomgått og deretter drøftet i grupper fordelt på VA og VVS.

Haugland sier videre VVP organiserer et mangfold av produsenter med ulike utfordringer, og forskjellige perspektiver på utviklingen i næringen. Både for VVP som organisasjon, og for medlemmene, er det nødvendig med mer innsikt i hvilke utviklingstrekk som skjer, hvordan ulike produsenter møter utviklingen og hvilke planer produsentene har på kort og mellomlang sikt. Når endringstakten skjer raskt og tidshorisonten blir kortere, er oppdatert kunnskap avgjørende.

VVP har engasjert Zynk til å gjennomføre en bransjeanalyse for å få bedre innsikt i hva  utfordringene man står overfor, og hvilke strategier og vurderinger de gjør for å møte dem. Undersøkelsen er gjennomført i form av kvalitative dybdeintervjuer med representative medlemmer, og en kvantitativ Questbackundersøkelse med spørsmål til alle VVPs medlemmer.

– Den interne delen av undersøkelsen (medlemmer) er ført videre i en undersøkelse av hvordan andre i og utenfor verdikjeden vurderer utviklingen i markedet. Zynk har betydelig erfaring med å intervjue kunder og interessenter i omlandet rundt organisasjoner og selskaper, og har gjennomført en tilsvarende metodikk for undersøkelsens andre del med kvalitative dybdeintervjuer basert på en intervjuguide utviklet av Zynk med temaer VVPs styre og administrasjon har valgt, sier Haugland.

Resultatet av intervjurunden med offentlige og private aktører med relasjon til VVP medlemmene og VVP inneholder en omverdensanalyse med innspill til VVP som organisasjon og det enkelte VVP medlem og danner derved grunnlag for videre prosesser hvor blant annet VVPs fokus evalueres og fornyes.