Joachim Espe er leder for Fellesforbundet avd. 605, Rørleggernes Fagforening, og er undrende over de påstandene som kommer fram i VVSforums artikkel. – Vi har et godt samarbeid med de fleste bedrifter, men det er helt sikkert noen som ikke ønsker at vi skal se dem i kortene, sier han.

– Vi har et godt samarbeid med de fleste bedrifter

Joachim Espe, Fellesforbundet avd. 605, svarer på påstander om skremselspropaganda.

0

Joachim Espe er leder for Fellesforbundet avd. 605, Rørleggernes Fagforening, og er undrende over de påstandene som kommer fram. – Vi opplever at vi har et godt samarbeid med de aller fleste bedrifter. At enkelte ikke liker å bli sett i korta kan godt være, sier han til VVSforum.

– Når det gjelder fagorganiserte ansatte, så er vårt og Fellesforbundets arbeid mot bemanningsbransjen på ingen måte rettet mot de som jobber i bemanningsbransjen. Vårt mål er at alle som jobber på byggeplasser skal ha de samme rettighetene, lønns- og arbeidsvilkårene, og sikkerheten i en fast jobb. De som i dag er innleid bør bli fast ansatt og arbeidsgiverne bør investere i denne arbeidskraften på samme måte som vi tidligere gjorde med lærlinger, fagopplæring, skolering i arbeid.

* Kan du si litt generelt om hvordan dere møter bedrifter som benytter innleie fra tid til annen? Er det mange aktører som forsøker å holde forhold skjult?
– Det har gjennom mange år vært dokumentert fra fagforeningene i byggebransjen, både innen Fellesforbundet og El&It, gjennom en rekke rapporter (se 2017 og 2019) at omfanget av innleie øker og fortrenger faste ansettelser. Det er også dokumentert en voldsom stor grad av lovbrudd i disse innleieforholdene.

Vårt arbeid går ut på både å skolere tillitsvalgte og medlemmer i hva som er regelverket på innleie etter Arbeidsmiljøloven og tariffavtalen, og sette dem i stand til å håndheve dette. Vi har også jobbet med kartlegging av omfanget og eventuelle lovbrudd ved innleie, i form av rapportene våre:

https://rfag.no/wp-content/uploads/2017/05/rapport_skjerm.pdf

https://rfag.no/wp-content/uploads/2019/10/rapport_web.pdf

* Flere av de vi har snakket med forsvarer innleie med at de ikke kan ha grunnbemanning som skal klare å ta toppene, at det vil føre til jevnlige permitteringer – som igjen skaper usikkerhet hos de ansatte, både fagorganiserte og ikke fagorganiserte. Er det en reell problemstilling?
– Det har over flere år vært praksis at de fleste bedrifter holder seg med en fast kjernestab og en større eller mindre gruppe av innleide til å utføre den daglige produksjonen. Det betyr at markedet er større enn den totale andelen faste ansatte rørleggere. Derfor finnes ikke lenger muligheten man hadde tidligere til å leie inn/ut mellom produksjonsbedrifter i samme grad.

* Flere sier de ønsker å ansette flere, men sliter med å rekruttere. Er det et forståelig argument for å bruke innleie?
– Det er reelt at bransjen har vært for dårlig til å utdanne nye rørleggere og ansette tilstrekkelig med fast ansatte for å utføre arbeidet som trengs, men dette er en situasjon bransjen selv har satt seg i. Det er fullt mulig å snu, og man kan starte med å ansette de som i dag er innleid, på samme lønns- og arbeidsvilkår som de fast ansatte.

* Hva tenker du om at også fagorganiserte er negative til at innleie ikke skal tillates fordi de frykter for egen ansettelse?
– Det er ikke en holdning vi møter i særlig grad, men vi har snakket med flere tillitsvalgte som har ledere som forsøker å spre denne myten. Men det er ikke hold i en sånn påstand. Hadde bedriftene fulgt loven og ansatt folk er det ingen grunn til at jobbene skulle bli mer usikre av den grunn, tvert imot. Da kunne svingninger i produksjonen, dempes gjennom inn/utleie mellom produksjonsbedrifter med fast ansatte. Er ikke det tilstrekkelig så har vi alltid permitteringsordningene, som tross alt er bedre enn å jobbe fra uke til uke på løsarbeiderkontrakter. 

* Flere sier de er ”truet” med at klubben/foreningen skal forby innleie, hvor det påstas at det i tilfelle vil føre til at oppdrag må kanselleres – som igjen truer arbeidsplasser og kan føre til konkurs i ytterste konsekvens. Kommentar til det?
– Å kalle det å true dersom tillitsvalgte gjør sin plikt og håndhever Arbeidsmiljøloven og tariffavtalen, vitner om en veldig spesiell innstilling til partssamarbeidet og den norske modellen.

Han viser til lovendringen om innleie av arbeidskraft som trådte i kraft 01.01.2019:

*  Kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale som kan inngå avtale om utvidet innleie fra et bemanningsbyrå (Arbeidsmiljøloven

* Kun virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, vil kunne inngå avtale om utvidet innleie med de tillitsvalgte.

* Det er ikke lenger tilstrekkelig at bedriften er bundet av en såkalt «hustariffavtale».

* Er det problem med innleie dersom de som leies inn har arbeidsforhold på stell? Er all innleie et onde?
– Vår kartlegging viser 80% lovbrudd på dagens innleieregler, det vil si at det aller meste av innleie er svært problematisk. Det vi også ser er svært mange brudd på likebehandlingsreglene og kontraktsvilkårene for de ansatte i bemanningsbyråene. Men selve hovedproblemet med innleie er det manglende stillingsvernet, ved at de ikke vet når de har jobb og for hvor lenge, med alle problemene dette drar med seg.

* Hva tenker du om at ledere og ansatte sier de ikke tør si sine meninger om utleie for at de frykter et enda dårligere klima mellom bedrift og klubb/forening?
– Dette er ikke en virkelighet vi kjenner oss igjen i. Men dessverre har vi sett svært mange eksempler på bedrifter som forsøker å overkjøre de lokale tillitsvalgte som forsøker å følge lover og regler, dette er en alvorlig situasjon hvor bransjen må ta et oppgjør med seg selv.

* Det hevdes at foreningen aktivt og bevisst snakker negativt til markedet om aktører som bruker innleie. Kommentar til det?
– Vi har en tydelig holdning på at vi, som hele Fellesforbundet, ønsker å avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form. Om dette oppfattes negativt, så bør det heller tolkes som en sterk interesse for å bevare en seriøs byggebransje med fagarbeidere, lærlinger, høy produktivitet og fagstolthet, men uten lavlønnskonkurranse, sosial dumping og løsarbeid. Det handler om ta ansvar og forsvare den norske arbeidslivsmodellen.

* Kommentar til ordbruk som ”mafiametoder” og skremselspropaganda om foreningens bruk av makt?
– Useriøst.

* Driver klubbene/foreningen politikk på arbeidsplassene?
– Fagforeninger og klubber har engasjert seg for arbeidsplassene sine, for framtida til bransjen og kollegaene sine, de har stilt opp på tre politiske streiker for å endre loven og begrense bruken av innleie og sikre faste trygge jobber. Dette vant fram og loven ble endret. Vi er stolte av de 250 rørleggerne som stilte opp sammen med flere tusen andre og var med på disse politiske endringene.

* Innen bygg og anlegg  i Oslo og Akershus var organisasjonsgraden på 13% i 2017. Hva er årsaken til at den ikke er høyere?
– Det er sammensatt, men en veldig viktig grunn er nettopp den store andelen innleide. Svært mange av disse er pendlere, det betyr at på den ene siden så bor, forbruker og «har hodet sitt» i hjemlandet, noe som gjør det mulig å «akseptere» en lavere lønn.

– På den annen side så er det en frykt for å miste jobb som gjør at mange ikke tør organisere seg. Dette er en direkte konsekvens av det manglende stillingsvernet i bemanningsbransjen, og er en av hovedgrunnene til at vi vil den til livs.