Har funksjonsbaserte byggeregler gitt innovasjon og utvikling?

Multiconsult med ny rapport på oppdrag fra DIBK

0

Det er Multiconsult som har utført prosjektet på oppdrag av Direktoratet for byggkvalitet. Hovedfokus har vært å evaluere om funksjonsbaserte regler har medført større grad av innovasjon og utvikling.

Bakgrunn for evalueringen
Funksjonsbaserte tekniske forskrifter ble innført i Norge i 1997. Bakgrunnen var blant annet at funksjonsbaserte forskrifter gir fleksibilitet og muligheter for faglig innovasjon og utvikling – i motsetning til detaljkrav. Funksjonsbaserte forskrifter gir også muligheter for optimalisering i det enkelte byggeprosjekt.

Evalueringen ble gjennomført høsten 2018 av Multiconsult Norge AS, og skulle besvare følgende hovedspørsmål:

  • Har funksjonsbaserte regler medført større grad av innovasjon og utvikling?
  • Har funksjonsbaserte regler gitt endringer i kvalitet?
  • Hvilke konsekvenser har funksjonsbaserte byggeregler for kommunene?
  • Evalueringen er basert på analyse av regelverket for ulike fagområder, workshops med sentrale grupper, intervju med utvalgte enkeltaktører og casestudier av prosjekter.

Rapporten fra Multiconsult viser blant annet

  • Funksjonsbaserte regler har først og fremst har ført til innovasjon og utvikling på brannområdet, hvor bruk av trekonstruksjoner i høye byggverk og planløsninger med rømningskonsept, har gitt besparelser. I et større perspektiv bidrar økt bruk av tre til en mer robust tilpasning til klimautfordringene. Størst potensial for videre innovasjon finnes innen inneklima, energibruk og akustikk.
  • På enkelte områder har det i perioden 1997–2017 vært en tendens mot økende grad av ytelseskrav, for eksempel når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming og hvordan inngangsparametere i energiberegninger angis.
  • Gjennom workshops og intervjuer er kvalitetsspørsmålet knyttet til kompetansenivået hos aktørene når funksjonsbaserte regler brukes. Ukvalifiserte aktører fører til dårligere kvalitet. Det er imidlertid ikke gjort eksplisitte funn på dette i denne evalueringen.
  • Funksjonsbaserte byggeregler letter arbeidet for kommunene, men øker behovet for tilsyn.

Her kan du laste ned rapporten