EBA positive til ny kontraktstandard på anleggssiden

Ingen planer om å se på kontaktsmaler for byggebransjen tross høyt konfliktnivå

0

Statens vegvesen er i gang med å utvikle en ny kontraktsmal for store totalentrepriser. De velger dermed bort Norsk Totalkontrakt. – Det er et positivt bidrag til å få ned konfliktnivået, sier Kari Sandberg, leder for Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Det foreløpige navnet på den nye standarden er Norsk vegkontrakt 2020 (Nvk2020), og Bettina Sandvin, leder for prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet, melder overfor Byggeindustrien at både Bane NOR, Nye Veier og bransjeorganisasjonene EBA, MEF og RIF har sagt ja til å være med i en referansegruppe.

Statens vegvesen har ansvaret for driften og vedlikeholdet av vegnettet. Drift- og vedlikeholdsoppgavene blir utført av innleide entreprenører etter anbud.

Sandvin påpeker at gode kontrakter er viktig for gode prosjekter, og Vegvesenet har nå knyttet til seg Advokatfirma Føyen Thorkildsen og Grette som juridiske rådgivere i arbeidet med kontrakten.

Positive til arbeidet
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) er positive til arbeidet som er igangsatt, og EBA-leder Kari Sandberg sier til VVSforum  at intensjonen er å lage en kontrakt hvor kompetansen fra alle parter i et prosjekt blir vektlagt og at de  samtidig også klarer å avlaste risiko fra entreprenør, som betyr at bransjen må involveres.

Nettopp et høyt konfliktnivå i bransjen, har vært på EBAs agenda i flere år, og hun mener det er viktig å ta inn konkrete bestemmelser i kontrakten som bidrar til å bedre situasjonen.

–  Det er også et mål at alle bestillere vil benytte den nye kontraktstandarden, påpeker hun.

Nye kontraktsformer?
På spørsmålet om vi vil kunne se nye kontraktsmaler også fra andre aktører, ikke minst i byggemarkedet, svarer hun slik:

– Det er litt vanskeig å si. Men vi ser at det stadig prøves ut kontraktsformer med tidlig involvering av entreprenør – som for eksempel IPL- kontrakter (integrert prosjektleveranse) som er brukt blant annet på Sykehuset i Vestfold.