Salgssjefene Eivind Ernstsen og Erling Sanstad i Airmaster Norge, opplever at markedet og etterspørselen rundt desentralisert ventilasjon er sterkt stigende innenfor skole- og næringsbygg.

Desentralisert ventilasjon får nye anvendelsesområder

Mindre og desentraliserte ventilasjonsanlegg har tidligere vært hyppig brukt på midlertidige bygg og modulbygg. Nå har skolebygg og særlig klasserom, men også kontor og møterom, begynt å ta i bruk kanalfrie og desentraliserte ventilasjonsanlegg.

0

Mindre og desentraliserte ventilasjonsanlegg har tidligere vært hyppig brukt på midlertidige bygg og modulbygg. Nå har skolebygg og særlig klasserom, men også kontor og møterom, begynt å ta i bruk kanalfrie og desentraliserte ventilasjonsanlegg.

Ørsta Skole, Bergsøy Skole, Sæbø Skole, Hessa Skole og Malme Skole har nylig tatt i bruk desentralisert ventilasjon med gode erfaringer. Alle er eksempler på at det offentlige går utradisjonelle veier for et bedre inneklima.

Felles for de fem skolene er det var mangel på frisk luft i klasserommene, og målinger har vist uakseptable nivåer av særlig CO2. De valgte alle å gå for desentralisert ventilasjon, på grunn av trange føringsveier, tidsfaktoren, samt etter vurdering av kostnaden rundt utbygging av det eksisterende ventilasjonsanlegget.

Saken fortsetter under bildet:

Her er anlegget montert opp under talk.

Ny trend på gang
– Det kan være mange gode grunner til at man velger desentralisert ventilasjon. Vi ser at det ofte velges ved utvidelser av skoler der man trenger mer kapasitet eller det kan være at ytelsene på det eksisterende anlegget rett og slett ikke er høy nok, og elevene sliter med inneklimaet. Ofte vil en desentralisert løsning her komme bedre ut når man ser på alle kostnader under ett, ikke minst de byggemessige endringer ved å legge nye kanaler, sier Erling Sandstad i Airmaster, som for tiden opplever økende etterspørsel fra markedet.

Foruten at stadig flere kommuner har sett nytten av denne type anlegg har også framoverlente entreprenører fått øynene opp for at det kan være smart å tilby desentralisert ventilasjon, og sikret seg oppdragene med slike løsninger.
– Vi ser at de setter kundens behov i sentrum og bygger det som er best og mest kostnadseffektivt der og da. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med skolebygg og aktivitetsbygg. Flere entreprenører har også hevet seg rundt og gjort en rekke spennende prosjekter. I stedet for å tenke tradisjonelt ser man mer på kost-nytte fra byggeierens perspektiv, da vil desentralisert absolutt være et alternativ, sier Sandstad.

Rives om noen år
Et godt eksempel på dette er Malme Skole i Fræna kommune. Formannskapet har bestemt seg for å slå sammen to skoler til en – og bygge ny, men på grunn av at det blir en stor investering er prosjektet lagt et stykke inn i framtiden.

Saken fortsetter under bildet:

Ventilasjonsanlegget til høyre i bildet, kan designes slik at det sklir inn i miljøet i rommet på en veldig smidig og dekorativ måte.

For å sikre elevene ved skolen et godt inneklima i ventetiden valgte man derfor å installere tre desentraliserte anlegg av type Airmaster. Det gamle ventilasjonsanlegget klarte ikke å levere et bra nok inneklima til klasserommene.

– Vi vet alle hvor viktig oksygen og fjerning av karbondioksid er for konsentrasjon, læring og med en betydelig helsegevinst i tillegg. Jeg synes det er flott at skolene setter elevenes behov i første rekke, og treffer konkrete tiltak, sier Sandstad.

Det er ikke bare kommuner i Møre og Romsdal som setter næring etter tæring. Andre og større kommuner går også nye veier.

– Det kan virke som det er en propp som ha løsnet i markedet, i Danmark har desentraliserte løsninger vært brukt i mange år og er meget utbredt, sier Sandstad, som peker på at det dessuten er store besparelser å hente for en leietaker at man benytter ventilasjonsanlegg som bruker lite elektrisk energi. Aggregatene fra Airmaster har ifølge Sandstad en SFP-verdi lavere enn 0,9 (kWh/m3/s).

Varmegjenvinner
Et desentralisert ventilasjonsanlegg er en frittstående enhet som krever lite energi, og som ofte monteres i taket i klasserommet. Det finnes imidlertid flere typer løsninger, også gulvstående modeller. Anlegget er kompakt og består av vifte, filter og varmegjenvinner. I Norge brukes et varmeelement i tillegg, som gir et varmetilskudd når det er på det kaldeste ute.
– Gjenvinneren gir oss en temperaturvirkningsgrad på ca 85% som tilfredsstiller sentrale krav til varmegjenvinning for ventilasjonsanlegg. All varme som blir gjenvunnet går direkte tilbake til lokalene som ventileres. Ved lange kanalstrekk kan man miste opp mot 10% av denne temperaturen dersom ikke kanalene isoleres ekstra godt. Et desentralisert anlegg forsyner rommet med frisk luft direkte fra og til yttervegg, eventuelt kan man fordele luften til tilstøtende rom med korte kanaler, forklarer Sandstad.
En annen fordel er at man slipper rengjøring av kanaler og minsker risikoen for spredning av røyk og branngasser ved brann i lokalene.

– Det er i bunn og grunn arkitekturen og det reelle behovet som bør bestemme ventilasjonsløsning. En fordel med desentraliserte løsninger er at man unngår å etablere teknisk rom, man unngår sjakter, lange kanalføringer og plass til kryssing av kanaler. Med desentral ventilasjon får man behovsstyring av ventilasjon som alltid fungerer. Regulatoren styrer viftene direkte i de rommene der det er behov for økt luftmengde pga. den reelle belastningen. Flere vurderer nå desentraliserte ventilasjonsløsninger, sier Sandstad hos Airmaster.