Illustrasjonsfoto

– For mye bruk av fellesnumre på grossistnivå

Markedssjef Håkon Killerud, PAM Norge:

0

Sporbarhet og fokus på kvalitet i beskrivelser av rør og deler har bedret seg, men det er fortsatt et stort forbedringspotensial, mener markedssjef Håkon Killerud hos PAM Norge.

Gjennom mange år har ufullstendig dokumentasjon og mangel på sporbarhet av produkter i VVS-bransjen vært et tilbakevendende tema, og det er jevnlig blitt påpekt at produkter fortsatt selges på såkalte NRF fellesnumre. Og selv om forholdene har bedret seg noe, er det på langt nær bra nok, sier Killerud, som støter på problemstillingen jevnlig i bedriftens daglige arbeid.

– «Et MA-rør er ikke lenger et MA-rør». Det holder ikke kun å be om riktig dimensjon, påpeker han.

Rør, deler og ventiler
PAM er verdens største produsent og teknologileverandør av duktile støpejernsprodukter med fokus på produksjon av rør, deler og ventiler. PAM Norge er en del av Saint-Gobain Byggevarer AS, og leverer rør, rørdeler og ventiler til det kommunale vann- og avløpsnettet og til kraftbransjen. I tillegg leverer selskapet MA-rør, deler og koblinger til innomhus bruk (VVS). Oppdragsgiverne er ledningseiere (kommuner og interkommunale selskaper), vannkraftaktører og byggherrer. Selskapet forhandler sine produkter og løsninger via grossist, noe som gir god tilgjengelighet over hele landet.

Markedssjef Håkon Killerud hos PAM Norge mener det er for mye fellesnumre i grossistleddet. – Det medfører at man kan få ”vare A” den ene dagen og ”vare B” den neste, selv om man bestiller samme produkt, sier han.

Større krav fra byggherrer
– Min oppfatning er at flergangsbyggherrer i dag stiller høyere krav enn tidligere til spesifikk dokumentasjon og sporbarhet på produktene, noe som også er beskrevet i Byggteknisk forskrift, sier Killerud.

– Men langt fra alle utbyggere er like opptatt av temaet, og praksisen er fortsatt noe ”rufsete”, spesielt på grossistnivå, sier han og viser til at det fortsatt er utstrakt bruk av fellesnumre. Et kjapt søk viser at det er 148 MA-fellesnumre i NRF-databasen.

– Det betyr at det fortsatt ikke er ryddet opp, påpeker han, og forteller at det ofte kan være montert flere ulike brands på avløpssystemet i ett og samme bygg.

– Det har hendt at vi har blitt tilkalt for å se på en skade som er oppstått i et anlegg og hvor vårt brand er ett av de, men hvor det viser seg ved befaring at det ikke er vårt rør som er rammet.

– Det gjør det svært uoversiktlig for byggherren nettopp når uforutsette ting oppstår. Hadde dokumentasjonen vært spesifikk og entydig, hadde slike situasjoner vært lettere å håndtere, og ikke minst tidsbesparende for alle involverte.

Flere årsaker
Sporbarhet er viktig av flere årsaker, påpeker han. Ikke minst når det gjelder mulige reklamasjoner og garantier er det avgjørende å kunne verifisere hvilken kvalitet som faktisk er bestilt og hva som er benyttet. Ved tilbygg eller annen utvidelse av anlegget er det ønskelig å vite hvem produsenten er og hvilken kvalitet som er brukt på rørsystem og deler for å kunne videreføre en gjennomgående kvalitet i installasjonen.

Når det gjelder VA, som graves ned i bakken, er det ledningseier som er premissgiver og som må beskrive ønsket kvalitet på produktene og løsningene i anbudsdokumentene. Om utførende entreprenør bestiller varer kun etter fellesnumre, risikerer de å få ”vare A” den ene dagen og ”vare B” en annen dag.

Minstekrav
Når rørentreprenøren tar valg på vegne av byggherre, må denne vite at det kan være kvalitetsforskjeller på produktene.

– Mange standarder definerer kun minstekravene i forhold til de ytelser produktet må oppfylle for at det skal kunne benyttes i et lokalt marked. Råvaresammensetning og produksjonsmetode har stor betydning for produktets ytelse og opplevd kvalitet, og mange rørleggere opplever forskjell på hvor sprøtt et MA-rør er ved kapping. En sprøhet som blant annet kan resultere i sprekkdannelser i enden på røret når det kappes.

– I verste fall ser man ikke det der og da, og skaden kommer senere i form av drypplekkasje over tid. Å velge «myke» MA-rør vil både redusere risikoen for sprekkdannelser og eventuelle lekkasjer samt at det forlenger brukstiden på kappeutstyret, sier Killerud.

PAM Norge har, som den eneste MA-leverandøren på det norske markedet, Sintef Teknisk Godkjenning (TG20554) på både Standard serie (rød) og Plus serie (grå) i dimensjoner fra 58-635 mm. Dette understreker vår kvalitetsprofil og vårt ønske om å være transparente i forhold til produktenes ytelser. «Et MA-rør er ikke lenger et MA-rør».

Leverandørens egne NRF-numre
Killerud gleder seg over at byggenæringens produkt- og informasjonsdatabaser NOBB, EFO og NRF skal tilpasse sine eksisterende varestrukturer og informasjonsinnhold til internasjonale standarder. Målet er å skape en enhetlig forståelse for produktdata som kan brukes av hele bransjen, og på tvers av landegrenser.

– Dette skal angi tekniske spesifikasjoner på et felles, uniformert språk. Det er et langt steg i riktig retning, mener han. Men understreker samtidig grossistenes ansvar for å få sporbarhet og dokumentasjon innarbeidet i sine rutiner og daglig praksis, og kutte ut dagens bruk av fellesnummer.

– Vi som leverandør er påtvunget å dokumentere kvaliteten grundig, mens det er rom for snarveier i grossistleddet. De kan i for stor grad sjalte og valte med produkter når kunden bestiller.

Ahlsell er imidlertid et godt eksempel på en grossist som innenfor produktområdet MA har tatt et klart valg og selger sine produkter på leverandørenes egne NRF-numre, påpeker han.

Bevisst på kvalitet
Killerud opplever – som mange andre aktører også har påpekt – at byggherrer  stiller ulike krav til kvalitet.

– De fleste som investerer i et bygg for å selge det etter ferdigstillelse, tenker først og fremst profitt. De skal ikke drifte bygget og har ikke noe eierskap til det. Disse byggherrene velger eksempelvis ofte avløpsrør i plast framfor  støpejern.

– Flergangsbyggherrer, som offentlige og halvoffentlige aktører med et drifts- og forvaltningsansvar for egne bygg, har som oftest et mer bevisst forhold til produktenes ytelser. Støpejernsrør har to svært gode egenskaper som ofte er avgjørende: De brenner ikke, og de har gode støydempende egenskaper, avslutter markedssjef Håkon Killerud hos PAM Norge.