Illsutrasjon: Sandalshagen, Bergen. JM Bygg.

Fortsatt behov for 32 000 nye boliger hvert år i Norge

SSB la i juni fram nye tall for befolkningsveksten fremover. Boligprodusentenes Forening har derfor bedt Prognosesenteret om å beregne det demografiske boligbehovet basert på SSBs nye tall.

0

– Med utgangspunkt i SSBs hovedalternativ for befolkningsframskrivingen har vi kommet frem til at boligbehovet er uendret, sier Per Jæger administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. – Det er fortsatt behov for 32 000 nye boliger hvert år de neste 5 årene, fortsetter han.

Årsaken til at det demografiske boligbehovet er uendret, selv om befolkningsveksten er betydelig lavere enn i de forrige framskrivingene, er todelt:

  • Selv om befolkningsveksten er lavere i den nye framskrivingen, er det sterk vekst i den eldste aldersgruppen, og de har den laveste personer-per-husholdning-faktoren slik at dette også påvirker boligbehovet til å bli større enn det ellers ville vært.
  • Lavere nettoinnvandring har ført til at antall personer per husholdning faller noe, siden innvandrere ofte bor i større husholdninger. Dette fører isolert sett til høyere boligbehov for en gitt uendret befolkningsvekst.