Sverre Tiltnes, daglig leder i Bygg21.

Fortsatt avstand mellom liv og lære byggenæringen

– Leverandører må være problemløsere for byggherrens utfordringer

0

– Næringen må gå fra å tenke salg av eget produkt til å tenke helhetlige løsninger som fungerer optimalt for alle.

Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor ny teknologi, produktivitet og bærekraft.

– Det er særlig samhandling og tidlig involvering som er viktige for velfungerende tekniske bygg. Selv om vi er inne i en god periode, må dette løpet bli enda fastere. Det handler om å få leverandører og tekniske rådgivere inn i en tidligere fase slik at de kan prege bygget og bidra med gode tekniske løsninger sammen med arkitekter, entreprenører og byggherre, sier Sverre Tiltnes, daglig leder i Bygg21.

Han mener byggenæringen er kommet langt, men at det fortsatt er mye å hente på bedre samhandling.

– Vi er opptatt av at dette gjennomføres på en måte som gir tekniske installasjoner som fungerer godt og praktisk for brukerne og byggherre. God totaldesign og brukertilpasninger krever at installatører og rådgivere er inne i en tidlig fase. Det har vært mye positiv oppmerksomhet om dette, med det må i større grad gjøres i praksis. Selv om vi er kommet langt er det fortsatt et gap mellom teori og praksis, sier Tiltnes.

Ny teknologi krever bedre samspill
Tiltnes mener samhandling og gode rammeverk blir stadig viktigere i møte med ny teknologi.

– Alt som går på VVS er et samspill mellom bygningsfysikk og tekniske installasjoner slik at det blir funksjonelt, energieffektivt og brukervennlig. Vi ser også at smartteknologi kommer inn både på utstyret og som en del av sentrale systemer, alt dette krevet godt samspill mellom aktørene for å fungere optimalt, sier Tiltnes.

Han forteller at effektive prosjekter forutsetter at fagene snakker sammen. Ofte sitter de også på samme sted.

– I dag er det stort fokus på Concurrent Engineering (integrert samtidig prosjektering), Virtual Design and Construction (VDC), Best-Value-Procurement (BVP) eller andre rammeverk. Selv om vi ikke er opptatt av metodevalg og gjennomføringsmodeller i seg selv, er vi opptatt av at samhandling blir gjort i praksis. Leverandører og installatører må være tilstede før beslutningene blir tatt, sier han og tilføyer:

– Pilotprosjektene og forsøkene går i riktig retning, men vi er i tvil om praksis endres fort nok. Det fortsatt mange som er ensidige opptatt av pris og at man fortsatt sitter i hver sin bås når man velger løsninger. I mars vil Bygg21 levere sine råd og løsninger for at alle prosjekter skal få del i beste praksis samhandling.

Fortsatt høyt konfliktnivået
Tiltnes mener også at aktørene i større grad må respektere hverandres roller for å unngå konflikter.

– Tvister og konflikter er gjerne et utrykk for dårlig samspill, dårlig balanse i fordeling av risiko og kontrakter som ikke samsvarer med standard kontrakt. Dette handler om at alle aktørene i et byggeprosjekt må tenke helhetlig, og ikke bare på å levere mest mulig. Tverrfaglig organisering, tydelige mål og god relasjonskompetanse er viktig for å få tillit i prosjektene. Vi har en utfordring på tillitssiden, noe som alltid er gjensidig, sier han.

– Vi arrangerte nettopp en konferanse om konfliktløsning sammen med EBA hvor det ble hevdet at det var lavere konfliktnivå og bedre evne til å håndtere motsetninger i nabolandene våre. Det ble vist til undersøkelser som bekrefter bildet vi fanger gjennom vår kartlegging Sammenlignet med Sverige og Danmark ble det påstått at vi har en mer unnvikende form. Aktørene må være trygg på det man leverer. Partene må evne å fremme sine interesser i et effektivt samspill, sier han.

– I tillegg er det viktig å kartlegge potensielle konfliktsituasjoner og uløste grensesnitt i tidlig fase. Det ble blant annet vist til at juss er en integrert del av ingeniørutdanningen i Tyskland. Her har vi nok noe å lære av nabolandene, sier han.

Må tenke helhetlig på teknisk infrastruktur
Tiltnes mener allikevel byggenæringen i Norge ligger langt fremme sammenlignet med Europa.

– Digitaliseringsgraden er høy og det er spennende å se om vi greier å gjøre kompetanse på IKT og smartteknologi til et konkurransefortrinn. Jeg er imponert over leverandørenes teknologi, men savner bedre forståelse for at anleggene skal bidra til å løse byggets behov, som et godt inneklima og brukernes opplevelse. Det er fortsatt for mye fokus på hva den enkelte leverandør kan levere. Jeg mener leverandørene i større grad må samvirke med de andre fagene og ta hensyn til den tekniske infrastrukturen i resten av bygget, sier han.

– Leverandører må være problemløsere for byggherrens utfordringer og der tror jeg teknisk side kan bidra mye mer. Byggenæringen må gå fra å tenke salg til å tenke helhetlige løsninger som fungerer optimalt for alle, avslutter Tiltnes.