Illustrasjonen viser vanlige fuktkilder og fukttransportformer. Ill.: SINTEF Byggforsk

Byggforskserien med nyttig anvisning om fuktteori

En revidert anvisning i Byggforskserien gir bakgrunnskunnskap for å kunne utforme bygninger med god beskyttelse mot fuktskader.

0

Rundt 75 prosent av alle byggskader har sammenheng med fukt eller virkningene av fukt. Fukt er medvirkende årsak til korrosjon, råte, muggsoppvekst, frostsprengning, telehiv, svinn, svelling og saltvandring i materialer og konstruksjoner.

Fukt kan også føre til uønskede emisjoner fra byggematerialer, soppvekst eller annen biologisk aktivitet som kan påvirke innemiljøet negativt.

Den reviderte anvisningen 421.132 Fukt i bygninger. Teorigrunnlag  gir en kort innføring i fuktteori. Hensikten er å gi et grunnlag for å utforme konstruksjoner med tilfredsstillende beskyttelse mot fuktskader.

Anvisningen tar for seg:
– fukt i uteluft, inneluft og materialer
sentrale definisjoner for luftfuktighet som vanndampinnhold, metningsinnhold, kritisk fuktnivå og absolutt fuktinnhold
– fukttransport i materialer og konstruksjoner hjelpemidler som luftfuktighetsdiagram (Mollier-diagram) og beregninger for å finne blant annet duggpunkt, kondensmengde og vanndampinnhold
– bruk av sorpsjonskurver for å finne opptak og innhold av fukt i luft og byggematerialer
dataprogrammer som beregner og tolker fuktinnhold
Transport av vann i væskefase er omtalt, men ikke behandlet i anvisningen.