Som finansbyråd har Robert Steen (Ap) bla hovedansvar for fremleggelse av byrådets budsjettforslag og for digitalisering av Oslo kommune. Han mener Oslomodellen fungerer godt, men at det også er avdekket noe usikkerhet for mulighetene til å gjøre unntak ved totalentrepriser. Nå kommer derfor et oppgradert versjon av veilederen. Pressefoto Oslo Byråd.

Vil bedre veiledningen til Oslomodellen

Oslo kommune:

0

Jens Løvås, daglig leder i Rørentreprenørene Norge Oslo & omegn, mener at Oslomodellen for leverandører til Oslo kommune gir utfordringer for bransjen i forhold til innleie og antall ledd. Finansbyråd Robert Steen kan fortelle at de er i gang med å oppdatere veilederen for å unngå at den kan mistolkes.

Les også: Mener Oslomodellen må revideres

Oslo kommune er Norges nest største byggherre og innkjøper av varer og tjenester etter Statsbygg, og ønsket å bruke sin makt til å hindre juks og sosial dumping i byggebransjen, samt å gjøre det mer attraktivt å bli fagarbeider. Det resulterte i Oslomodellen. Vel og bra, mener Jens Løvås på vegne av rørleggerne, men er klar på at den har vist seg i praksis å ha sine svakheter, spesielt når det gjelder regler for innleie.

– Dette bør justeres innen modellen blir kopiert av andre kommuner, uttalte  Løvås til VVSForum.

– Er på rett vei
Finansbyråd og politiker Robert Steen (Ap) forteller at de nettopp er ferdig med en kartlegging av hvordan bestemmelsene i Oslomodellen så langt har fungert i praksis. Kartleggingen ble foretatt i dialog med utvalgte kommunale virksomheter (i hovedsak kommunens eiendomsforetak), fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner og representanter for leverandørmarkedet med flere.

– Det er mye som tyder på at kravene vi stiller etter Oslomodellen fungerer, og at utviklingen går i riktig retning, understreker han.

Regelen om ett ledd
– Når det gjelder ettleddsregelen, ser vi at 90 prosent av inngåtte bygg- og anleggskontrakter klarer seg med maksimalt ett ledd underleverandører i vertikal kjede under hovedleverandør. Vi ser for eksempel at de fleste «vanlige» bygg- og håndverktjenestekontrakter som følger Oslomodellen i dag utføres med maksimalt ett ledd underleverandører – uten at det er behov for flere ledd.

Noe usikkerhet
Steen legger samtidig ikke skjul på at de har avdekket en del usikkerhet knyttet til mulighetene for å gjøre unntak i for eksempel totalentrepriser.

– Kartleggingen viser at utfordringer i hovedsak skyldes at det er ulik praktisering av de unntaksmulighetene som allerede i dag finnes i byrådssak 1057/17. Vi er allerede i gang med arbeidet med å oppdatere veilederen til Oslomodellen for å sikre en mer helhetlig forståelse og praktisering av Oslomodellen, inkludert ett-leddsregelen, sier han.

Ny veileder
– Vi planlegger også en veileder som retter seg mot leverandører og eventuelt andre interessenter (ikke bare kommunens egne virksomheter). Vi anser at disse tiltakene vil hjelpe å unngå misforståelser knyttet til bruk av regelen i totalentrepriser og komplekse entreprisekontrakter, sier Byråden som kommentar til Jens Løvås sine bekymringer.

Fakta Oslomodellen:

* Krav om bruk av fast ansatte (i all hovedsak) i minst 80 prosent stilling.

* Krav om tarifflønn mellom oppdrag i de tilfellene innleid arbeidskraft brukes. Krav om faglærte håndverkere (50 prosent av arbeidende timer innen bygg- og anleggsfag skal utføres av fagarbeidere eller personell med dokumentert fagopplæring).

* Krav om at minimum 10 prosent av arbeidende timer utføres av lærlinger i fag med behov for flere lærlinger.

* Krav om kun ett ledd i underentreprenørkjeden, her regnes bruk av innleie som ett ledd.

* Krav om forhåndsgodkjennelse fra Oslo kommune om bruk av underentreprenør og innleie.

* Krav om god norsk for alle nøkkelpersoner i prosjektet.

* Krav om HMS-kort fra dag én og registrering i det elektroniske registreringssystemet HMSREG (SELMA). Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring.

* Krav om lønns- og arbeidsvilkår på samme eller høyere nivå enn allmenngjorte, landsdekkende eller lokale tariffavtaler.

* Krav om sporbar betaling til arbeiderens bankkonto, og forbud mot kontant betaling.