Adm.direktør i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.

– Våre medlemsforetak er «tvunget» til å benytte ProductXchange

Adm.direktør Tor Backe i Rørentreprenørene Norge om coBuilder og goBIM:

0

Leverandører og grossister er kritiske til coBuilder og deres digitale løsning goBIM. De får også full støtte av de tre varedatabaseleverandørene NOBB, NRF,EFO, samt VVP. Derimot har Rørentreprenørene Norge, EBA og BNL valgt å støtte opp om goBIM. VVSforum har spurt Tor Backe, adm.direktør i Rørentreprenørene Norge om bakgrunnen for deres standpunkt i forhold til coBuilder og goBIM.

I dagens byggenæring er det tre etablerte varedatabaser, EFO for elektrogrossistene, NOBB for byggevarehandelen, og NRF for rørgrossistene. Disse har gått ut med et åpent brev til entreprenørene vedrørende coBuilder og goBIM, hvor man oppfordrer til bruk av bransjenes egne varedatabaser som kilde for deres løsninger for å møte lovmessige og markedsmessige krav. Hva mener Rørentreprenørene Norge om det?

Svar: Vi har notert oss brevet og også tilsvaret fra CoBuilder på bygg.no.  

Hvorfor støtter Rørentreprenørene Norge coBuilder og goBIM, når det finnes tre etablerte varedatabaser i byggenæringen – EFO for elektrogrossistene, NOBB for byggevarehandelen, og spesielt NRF for rørgrossistene som ivaretar deres egen bransje, og som kan være kilde for CoBuilders verktøy/tjenester ? 

Svar: Vi har verken støttet Cobuilder eller NRFs database. Vi ser imidlertid at våre medlemsforetak er «tvunget» til å benytte ProductXchange etter krav fra hovedentreprenør og at de dessuten må betale en sum kr 20.- per produkt per prosjekt for avviksbehandling fordi en rekke varer innenfor VVS-bransjen mangler nødvendig dokumentasjon som er lovpålagt. Erfaringen med ProductXchange er for øvrig bra etter tilbakemeldinger fra de av våre medlemsforetak som benytter systemet overfor krevende byggherrer – selv om det er stor irritasjon over CoBuilders betalingsregler for avviksbehandling. Men som enkelte uttaler – det ville heller  ikke vært så veldig kostnadseffektivt dersom bedriftens  egne ansatte måtte lete på nettet etter lovpålagt informasjon som f.eks. ytelseserklæringer mm. Det koster også tid og penger.  

Dere nevnte i en artikkel på VVSforum i august at dere skulle invitere grossistene og coBuilder til et møte for å drøfte problematikken rundt GoBim og ProductXchange.Dere ønsket å få til en løsning på problematikken rundt dette. Hva er status ?

Svar: Vi fikk dessverre ikke møte med alle parter samlet idet NRFs Styre ikke ønsket møte sammen med Cobuilder. Vi har imidlertid hatt et separat møte med NRFs administrasjon og foreningens styreleder hvor problemet med mangelfull dokumentasjons ble tatt opp og hvor vi viste til de strenge dokumentasjonskrav som i dag stilles til våre medlemsforetak – og som vi må føre videre. Vi møtte forståelse for våre synspunkter hos NRF. Vi har også hatt et møte med Cobuilder hvor vi tok opp problematikken med betaling for avviksbehandlingen. Bedriftene våre aksepterer ikke å få disse utgiftene idet de mener at regningen burde være sendt videre til de som ikke leverer lovpålagt dokumentasjon. Cobuilder har i denne forbindelse vist vilje til å komme bransjen i møte og vi håper problemet kan løses på en akseptabel måte innen relativt kort tid.

Det brukes mye tid, og penger på å drifte og videreutvikle databasene i dag. Er det ikke bedre å bidra til at bransjens egen varedatabase – NRF, blir så bra som overhodet mulig for rørbransjens brukere, og for alle som vil utvikle gode digitale løsninger for bransjen ?

Svar: Ingen ting kunne ha vært bedre enn det. Vi har hatt samtaler med  grossistsiden og det er annonsert et møte innen nær fremtid med de involverte aktører og BNL for å komme sammen og diskutere en konstruktiv løsning på  denne kjedelige saken. Vi ser frem til det.

VVSforum er kjent med at det finnes medlemmer i Rørentreprenørene Norge som er kritiske til deres holdning og aksept av CoBuilders løsninger. Har dere fått noen tilbakemeldinger fra deres egne medlemmer rundt dette? Det har vært stille i bransjen den senere tid  idet berørte medlemmer vet at vi arbeider med saken. Den har vært oppe til behandling i vårt Styre og Entreprenørutvalg og vi har presentert Cobuilder for Styrets frustrasjon.

Er dere mer lojale mot BNL som også er hovedorganisasjon for entreprenørene, en mot deres egne medlemmer og bransje?

Svar: Skjønner ikke helt spørsmålet. Hele denne saken handler om digitalisering, og der mener vi  BNL har helt rett; digitalisering må vi gjøre SAMMEN. Derfor arbeider vi i Rørentreprenørene for å få til en løsning som dekker flest mulig behov. Dette krever dialog, og den tar vi selvsagt med dem det gjelder. BNL har arbeidet med et digitalt veikart for byggenæringen i lang tid og  Rørentreprenørene Norges Styre har på siste styremøte i november vedtatt å bevilge kr 50 000 til BNL til frikjøp av BIM Databibliotek slik at vi kan arbeide for en åpen dataløsning i næringen som kan brukes av alle bransjens aktører. Jeg forstår det slik at NRF og øvrige leverandører også arbeider for en slik løsning og er positiv til dette arbeidet. Følgelig burde vi snart være på rett spor hele bransjen – noe jeg ikke ser som noen illojal holdning fra vår side- tvert imot.

Rørentreprenørene Norge støttes i mange sammenhenger og i ulike arrangementer av både leverandører og grossister i rørbransjen. Lager dere ikke ris til egen bak, når dere velger å påføre bransjen ekstra og unødvendige kostnader?

Svar: Det er ikke det denne saken dreier seg om – noe redaktøren burde forstå! For øvrig gjør Rørentreprenørene Norge på sin side  en stor innsats for hele bransjen innenfor både rekruttering, utdanning og næringspolitikk som de to andre ledd i verdikjeden har stor glede av. Derfor tror jeg alle ledd forstår hverandres posisjon og respekterer hverandres innsats  i så henseende.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com