SSBs framskrivinger viser for eksempel et underskudd i 2030 på 134 000 med videregående opplæring, og en underdekning på 90 000 fagarbeidere i 2035.

– Gi fagskolene løft i fagskolemeldingen

Stortinget bør merke seg dette

0

Fagskolene må bli en langt tydeligere karrierevei for de som tar fag- og yrkesopplæring på videregående skole når Stortinget behandler Fagskolemeldingen til uka, sier Arvid Ellingsen i Fagskolerådet.

Høsten 2016 var det 14 750 studenter ved norske fagskoler, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er en nedgang på 400 studenter fra året før og 1 200 færre enn i toppåret 2014.

– Det er svært uheldig at færre velger fagskoleutdanning. Stortinget bør merke seg dette, og gi fagskolene et nødvendig løft når fagskolemeldingen skal behandles ferdig i Stortinget 2. mai, sier leder i Nasjonalt Fagskoleråd, Arvid Ellingsen.

Kompetanse Norge er sekretariat for Fagskolerådet.

Stort behov for fagfolk

Vi vet fra NHOs kompetansebarometer, Kompetanse Norges virksomhetsbarometer og andre tilsvarende kartlegginger at arbeidskraftbehovet i fremtiden vil øke betydelig når det gjelder arbeidstakere med kortvarige, yrkesrettede utdanninger. SSBs framskrivinger viser for eksempel et underskudd i 2030 på 134 000 med videregående opplæring, og en underdekning på 90 000 fagarbeidere i 2035. Særlig er det behov for mer utviklede tilbud innenfor industrien, helse- og omsorgssektoren og deler av privat tjenesteyting.

For mange på venteliste

– Regjeringen foreslo ingen nye studieplasser til fagskolene i statsbudsjett 2017. Nedgangen i antall fagskolestudenter har sammenheng med alt for få studieplasser, og at mange søkere blir satt på venteliste. De som blir satt på venteliste, velger etter hvert andre alternativer, påpeker Ellingsen.

Han mener Fagskoletilbudet må bli mer i tråd med fremtidens kompetansebehov, og at vi trenger en opptrappingsplan for å få flere fagfolk i fremtiden. Særlig må vi styrke tilbudet innenfor etter – og videreutdanning av fagarbeidere.

«Vi etterlyser en mer
balansert veiledning om yrkesfag»