Morten Lie, gir seg som adm.direktør, Direktoratet for byggkvalitet

DiBK evaluerer effekten av dokumentasjonskrav

Direktoratet for byggkvalitet undersøker hvordan kravene til dokumentasjon etterleves og hvilken effekt de har for å oppnå kvalitet i byggverk. Evalueringen blir et viktig grunnlag for videre utvikling av regelverket.

0

Evalueringen omfatter kravene som stilles i og i medhold av plan- og bygningsloven til dokumentasjon for oppfyllelse av krav til byggverk.

Det pågår nå en spørreundersøkelse og gjennomføres intervjuer blant mange aktører i byggenæringen. Tiltakshavere, ansvarlige foretak med sentral godkjenning, lokale bygningsmyndigheter og andre mottakere og brukere av dokumentasjonen er invitert til å delta.

Direktoratet håper at flest mulig som blir kontaktet, svarer på spørreundersøkelsen og stiller opp på intervjuer. Frist for å besvare undersøkelsen er tirsdag 14. november. Undersøkelsen gjennomføres av Multiconsult på vegne av direktoratet.