Varmegjenvinning; gråvann til varmtvann

Varmevekslere muliggjør varmeoverføring mellom væsker av ulik temperatur

0

Varmegjenvinning av gråvann er i dag lite benyttet i norske boliger. Enova ønsker å bidra til at flere velger en slik løsning. Derfor er dette energitiltaket omfattet av det nye Enovatilskuddet.

– Med en varmegjenvinner benyttes en stor andel av energien som tidligere gikk tapt, til forvarming av kaldt vann på vei inn i huset. Opptil 40 prosent av energien i gråvann kan gjenbrukes, noe som reduserer det årlige energiforbruket betraktelig, sier energirådgiver Stig Allen Stokvik i Enovas svartjeneste Enova Svarer.

Direktevirkende gjenvinner
Prinsippet for varmegjenvinning av gråvann er basert på kobbers gode evne til varmeledning. Dette gjør metallet svært godt egnet i løsninger for gjenvinning av varme.

– Den enkleste løsningen for direktevirkende gjenvinning er aktiv når det tappes varmtvann. Gråvann renner ned et avløpsrør av kobber mens kaldtvann passerer på utsiden, på vei i motsatt retning, og opptar varmen fra gråvannet. Vannet blandes ikke, men varmen overføres effektivt grunnet kobberets gode ledningsegenskaper. Ulempen med en slik direktevirkende løsning er at det varme avløpsvannet ikke lagres, understreker Stokvik.

Varmevekslere muliggjør varmeoverføring mellom væsker av ulik temperatur, uten at disse blandes. Det finnes tre typer varmevekslere; motstrømsvarmeveksler, platevarmeveksler og sildrevarmeveksler.

Lagertank
En lagertank er en mer effektiv løsning for varmegjenvinning enn direktevirkende løsninger, fordi den lagrer det varme avløpsvannet. Stokvik påpeker at en lagertank i lengden gir størst miljøgevinst og lavest energiforbruk.
– En rørspiral i lagertanken utnytter varmen fra vannet til forvarming av kaldt vann før dette føres direkte til tappesteder og/eller varmtvannsspredere. Over tid  gjenvinner denne løsningen en større del av varmen fra gråvannet.
Installering av lagertank krever separate avløp for gråvann og svartvann (avløp fra toalett og urinal), og passer derfor best i nye bygg hvor installasjonen planlegges fra start, samt i nye boliger hvor ombygging av avløpsanlegget ikke er nødvendig.

Valg av løsning
Ved varmtvannstank på/ i nærheten av badet: Er varmtvannstanken plassert på badet, eller i nærheten av badet, kan det forvarmede kaldtvannet kobles til varmtvannstanken. Det finnes to metoder for dette.

Det forvarmede vannet føres til bereder. Dette gir ikke en balansert vannstrøm, med lik vannmengde i varmevekslerens to retninger, med mindre andre vannkilder enn dusj er i bruk samtidig. Denne løsningen er derfor mindre effektiv enn løsninger med balansert vannstrøm, men rimeligere å installere.

Det forvarmede vannet føres til både dusj og bereder. Dette gir en balansert vannstrøm, hvor vannmengden i varmevekslerens to retninger er like stor. Denne løsningen gir best ytelse, men er også den dyreste, og medfører i større grad rørleggerarbeid.

Ved varmtvannstank annet sted i huset: Er varmtvannstanken plassert  lengre unna badet, er den mest aktuelle løsningen at kun forvarmet vann føres til dusj/badekar. Tilgjengelighet til eksisterende rørsystem og tilgjengelig plass er forhold av betydning ved valg av løsning.

Gjenvinner med lagertank. Ved mulighet for montering av gjenvinner med lagertank bør dette vurderes. Denne samler alt gråvann fra husholdningen, inkludert det fra vaskemaskin og oppvaskmaskin. Det er den dyreste løsningen, men også den som gir størst energibesparelse per år.

Aktuelle systemer
• Vertikal varmeveksler installert under avløp
• Dusjkabinett med integrert varmeveksler som kan benyttes når vertikale systemer ikke er aktuelle
• Horisontale systemer for installasjon under dusj/badekar (mest aktuelle for ettermontering)
• Systemer for samling av gråvannet i en isolert tank, hvor det kalde vannet ledes gjennom varmeveksleren i tanken.

Enovatilskuddet
Fra og med 2015 har boligeiere rett til å få penger tilbake fra Enova, om de installerer en varmegjenvinner.

Enovatilskuddet gir en kostanddekning på inntil 25 prosent av dokumentert totalkostnad, såfremt arbeidet utføres av autorisert personell. Direkteveksler for dusjvann skal også kunne gjenvinne minimum 50 prosent av varme i avløpsvannet, mens en gjenvinner som dekker flere avløp må gjenvinne minimum 30 prosent. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn en registrering av tiltakene, og gyldig dokumentasjon på kjøpet, og du vil få deler av beløpet tilbakebetalt. 

På Enovas hjemmesider finner du mer informasjon om kriteriene og hvordan man går fram for å få penger tilbake for energitiltak i hjemmet. Der finner du også en oversikt over alle tiltakene som gir rett til penger tilbake.