Ifølge Arbeidstilsynet Vestlandet utfører mange kommuner vedlikeholdet av inneklimaanlegg etter skippertaksmetiden. Det flikkes litt her og litt der.

– Skippertak er dyrt vedlikehold

Inneklima i skolene

0

Arbeidstilsynet Vestlandet  har sett gjennom resultatene etter to års intensiv satsing på kommunenes oppmerksomhet rundt inneklima i skolene. Dette viser seg at hele ni av ti kommuner har fått krav om forbedringer. Dette er nedslående funn, mener ledelsen i Arbeidstilsynet.

Kommunen har som både huseier og arbeidsgiver ansvar for å ha gode systemer og rutiner som sikrer et godt inneklima. Arbeidstilsynet fører tilsyn med de ansattes arbeidsmiljø, og et godt inneklima for arbeidstakerne vil også være et godt inneklima for elevene.

– I våre tilsyn ser vi at svært mange kommuner utfører vedlikehold etter skippertaksmetoden. De gjør tiltak, men ikke systematisk. De flikker litt her og litt der i stedet for å tenke helhetlig og gjøre forebyggende vedlikehold. Dette lønner seg ikke, sier Borghild Lekve regiondirektør, Arbeidstilsynet Vestlandet, til VVSforum.

Hun påpeker at utgiftene kommer uansett og skippertak er en dyr form for vedlikehold.

– Når vi snakker med skoleeier er den vanligste unnskyldningen for manglende vedlikehold dårlig økonomi. Men det blir ikke billigere av å skyve på vedlikeholdet på kommunebudsjettet. Det er nok en dyrekjøpt erfaring som Bergen kommune nå har gjort seg, sier hun.

Arbeidstilsynets erfaring er at kommunene ofte behandler arbeidsmiljøproblemer og byggtekniske problemer i ulike fora.

Til dette sier hun at det er viktig at kommunen som skoleeier ser sammenhengen mellom de fysiske manglene og konsekvensene det får for helse og læring.

– Skolene oppgir ofte at vaktmesterne ikke er like tilgjengelig på skolene slik de var før. Samarbeidet mellom rektor og vaktmester er ikke lenger like tett, og flere oppgir dette som mulig grunn til at vedlikeholdet svikter. Det samme gjelder renhold og samarbeid med renholdstjenesten i de kommunene der renholderne ikke lenger er organisert under skolen, men under teknisk/eiendomsavdelingen eller på annen måte.

I tilsynene vises det ofte til planer som er laget ut fra midler som er satt av i inneværende års budsjett. Altså budsjettet først og så planer.

– Denne metodikken danner grunnlag for skippertaksmetoden i stedet for langsiktige planer for et godt og forebyggende vedlikehold, sier Borghild Lekve.

Problemer med dårlig inneklima er ofte godt synlig. Likevel gjøres det ikke nok for å forbedre situasjonen. Her har både politikere, skoleeiere og ledelsen på den enkelte skole ansvar. Men alle ansatte har også et ansvar for å si fra når inneklimaet ikke er godt nok.

Det er flere regelverk som sier noe om hvordan inneklima i skolene skal være: opplæringsloven, lov om miljørettet helsevern, lov om barnehager og skoler og arbeidsmiljøloven, som vi fører tilsyn med. Regelverket har ulike målgrupper, men felles mål. Det handler kort og godt om at inneklimaet skal være forsvarlig.

– Arbeidstilsynets regelverk gjelder for de ansatte, men det er viktig for oss å samarbeide med de andre myndighetene som også har krav til et godt inneklima, sier Lekve.

Hun viser til at når det gjelder barn, har det vært stor økning i astma de siste 50–60 årene. Astma og allergi inntrer tidlig i livet og er en livslang sykdom. Ca. 20 prosent av alle norske barn har utviklet astma – og disse er snart arbeidstakere. De som allerede har astma og allergi er spesielt utsatt i forhold til å bli utsatt for et dårlig inneklima.

– Her i Bergen førte Arbeidstilsynet sine tilsyn med skoler til mye publisitet i media. Flere av skolene var godkjent av helsevernetaten, men Arbeidstilsynet identifiserte likevel svært kritiske forhold.

Etter tilsyn ved tre av byens skoler, ga Arbeidstilsynet Vestlandet Bergen kommune pålegg om selv å kontrollere tilstanden til resten av byens 89 skoler. I ettertid har mye skjedd i Bergen og inneklimatilstanden har fått mye oppmerksomhet i mediene og politisk.

– I dag er vi glade for å kunne si at Bergen kommune etter våre pålegg, har tatt tak i utfordringene knyttet til inneklima i skolene på en svært god måte, understreker Lekve ovenfor VVSforum.

– De har erkjent utfordringene og valgt å bruke ressurser både med hensyn til personell og økonomi for å sikre et godt inneklima både for ansatte og elever.

Arbeidstilsynet har gjennomgått tilbakemeldingene på pålegg til Bergen kommune og har i et oppsummeringsmøte i august 2013 informert om at påleggene vil bli lukket.

Etter det Arbeidstilsynet har fått opplyst, har det vært lagt ned et stort og godt arbeid med å kartlegge feil og mangler og å utarbeide tiltaksplaner som nå gjennomføres. Bergen kommune viser videre til at de har utarbeidet rutiner som sikrer jevnlig og systematisk kontroll med sine bygninger. I tiden fremover skal flere skoler kartlegges og vedlikeholdsarbeid prioriteres.