F.v. Anne Kathrine Larssen og Svein Bjørberg i Multiconsult

Multiconsult vant OSCAR

Forskningsrådet har gitt tilsagn til forsknings- og utviklingsprosjektet «OSCAR – Verdi for eier og bruker av eiendom – hva kreves i tidligfase og gjennomføringsprosess?»

0

OSCAR er initiert av Multiconsult og har en rekke aktører med seg fra næringen. Både eiere, byggherrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører samt NTNU, Sintef Byggforsk og Norges Bygg og Eiendomsforening går inn som partnere. Prosjektet skal gå over fire år fra 2014-2017, med en foreløpig ramme på ca. 15 mill. kroner.

– Prosjektet er en erkjennelse av sammenhengen mellom hvordan vi utformer og drifter våre nærings- og yrkesbygg og verdiene virksomhetene som bruker disse arealene produserer, sier Svein Bjørberg, FoU-leder i Multiconsult.

Vil optimalisere byggutforming
Hensikten med OSCAR er å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy som muliggjør optimalisering av utformingen av bygg. På den måten kan bygget bidra til god verdiskapning for eiere og brukere gjennom dets levetid. Målet er å oppnå bærekraftige byggverk, som skal fungere godt for sitt formål over tid, med minst mulig ressursbruk.

– For å oppnå optimalisering av bygg er man avhengig av kompetente aktører. Dette gjelder både hos eiere, brukere, arkitekter, rådgivere og entreprenører, som har gode verktøy for beslutningsstøtte og kan kommunisere dette i prosjekter og prosesser, sier Bjørberg.

Kjernen i prosjektet er å finne svar på problemstillinger som:

Hva kreves av kunnskap om bygg i bruk?
Hvordan kan kunnskapen implementeres i tidligfaseplanleggingen?
Hvordan kan man sikre at intensjoner og ambisjoner ivaretas gjennom planlegging, prosjektering, bygging, idriftsettelse og drift?
Hvordan kan ulike gjennomføringsmodeller støtte opp om verdiskaping for eier og bruker?

– Vi opplever en modning i markedet. Det er økende etterspørsel fra leietakere, byggherrer og investorer på tilpasningsdyktige, grønne og bærekraftige bygg. For Multiconsult vil det derfor være viktig å videreutvikle kompetansen som gjør oss til nummer én på området. FOU-prosjektet vil involvere flere fagmiljøer i Multiconsult, forteller Anne Kathrine Larssen, seksjonsleder Eiendomsledelse i Multiconsult.