Miljøvurdering i SINTEF Teknisk Godkjenning

Gårsdagens byggematerialer kan være morgendagens problemavfall. Vi vet ikke nok om hvordan byggematerialer påvirker inneklima, jord og vann. Miljø sies å ikke gi penger i kassa, men få vil identifisere seg med produkter som har dårlige miljøegenskaper.

0

Med SINTEF Teknisk Godkjenning får alle produkter en grundig miljøvurdering før de slipper gjennom nåløyet.

Bakgrunnen for miljøvurderingen i SINTEF Teknisk Godkjenning er krav i TEK10 – Byggeteknisk forskrift og Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter i byggverk.

TEK10 stiller krav om å unngå helse- og miljøskadelige stoffer (§ 9-2), benytte materialer som ikke skiller ut farlige kjemikalier til inneluft, jord og grunnvann eller drikkevann (§ 13-1 og § 15-6), redusere avfallsmengde, og benytte materialer som kan gjenvinnes (§ 9-5).

Substitusjonsplikten (Produktkontrolloven) pålegger dem som benytter produkter med innhold av kjemikalier, å vurdere om det fins mindre skadelige alternativer.

Hvordan gjennomføres miljøvurderingen i SINTEF Teknisk Godkjenning?
Alle produkter eller delkomponenter som inngår i en SINTEF Teknisk Godkjenning, skal ha følgende dokumentasjon:
– En oversikt over alle komponentene i systemet med beskrivelse av bruksområdet for hver delkomponent
– Egendeklarering utarbeidet av SINTEF må fylles ut for hver komponent som inngår i SINTEF Teknisk Godkjenning
– Tekniske datablader for alle delkomponentene
– Sikkerhetsdatablader eller annen produktbeskrivelse
– Prøvningsrapporter for relevante helse- og miljøegenskaper, avhengig av produkttype og bruksområde

Emisjoner – kjemiske forbindelser som avgis til inneluft
Produkter som påvirker innemiljøet, dvs. produkter som brukes innenfor dampsperren eller er en del av ampsperresystemet, skal få dokumentert emisjoner av kjemiske forbindelser 28 døgn etter produksjon. Emisjonder som skal dokumenteres er:
– Flyktige organiske forbindelser (TVOC): EN ISO 16000-9eller EN ISO 16000-10 i kombinasjon med EN ISO 16000-6
– Formaldehyd og andre karbonylholdige forbindelser: EN ISO 16000-9 eller EN ISO 16 000-10 i kombinasjon med EN ISO
16000-3:2011. For limte, trebaserte produkter godtas også formaldehydtesting i henhold til EN 120, EN 717-1:2004 eller EN 717-2:1994.

Krav til emisjoner 28 døgn etter produksjon er:
– TVOC < 200 μg/(m2 h)
– Formaldehyd < 50 μg/(m2 h). For limte treprodukter er kravet klasse E1.

Det gjøres også en risikovurdering av enkeltkomponentene. All prøving skal være gjennomført av et uavhengig laboratorium.

Utlekking til jord og grunnvann
Produkter som er direkte eksponert for vann og jord, som takbelegg og radonmembraner, skal prøves for utlekking av stoffer. I utlekkingstesten (tanktest) eksponeres prøven i 60 døgn i en beholder fylt med laboratorievann. Vannet analyseres så etter bestemte eksponeringstider. Parametere for analyse avgjøres fra produkt til produkt, eksempelvis PAH-forbindelser, mykgjørere (ftalater) eller metaller.

Hensikten med emisjons- og utlekkingstester er å angi reell miljørisiko, og ikke kun se på innhold av helse- og miljøskadelige stoffer i produktet.

Utlekking til drikkevann
Metalliske produkter som er i kontakt med drikkevann (f.eks. koblinger og armaturer) skal prøves for utlekking av bly og kadmium i henhold til NKB Produktregler 4.

Plastprodukter som er i kontakt med drikkevann skal prøves for utlekking i henhold til NS-EN 12873-1 og lukt og smak på utlekkingsvannet skal bestemmes i henhold til NSEN 1420-1 i kombinasjon med NS-EN 1622.

Andre parametere som skal bestemmes for utlekkingsvannet avhenger av plastmaterialet.

Mulige parametere er totalt organisk karbon (TOC) og potensial for mikrobiell vekst (AOC – assimilable organic carbon). All prøving skal utføres av et uavhengig testlaboratorium.

Avfall
Produkter som etter dagens lovgivning blir farlig avfall ved endt livsløp, kan ikke få SINTEF Teknisk Godkjenning. Avfallsbehandling inklusive muligheter for ombruk, gjenvinning og returordninger oppgis i godkjenningsdokumentet.

Les mer
Byggforskserien
421.522 Emisjoner fra byggevarer. Anbefalte grenseverdier 421.523 Emisjoner fra byggevarer. Måling i laboratorium og resultater
470.113 Helse- og miljøskadelige stoffer i nye byggevarer. Hvilke stoffer bør unngås og hvordan?
470.114 Byggevarer – egnethet for materialgjenvinning

Byggforskseriens anvisninger om miljødeklarasjoner (EPD) og livsløpsanalyser (LCA) oppdateres i løpet av 2014.