Husbanken vil ha flere boliger for pengene

For å få så mange boliger som mulig for pengene, innfører Husbanken øvre arealgrenser for nye boliger som finansieres med grunnlån.

0

Det er de siste årenes store etterspørsel etter lån som har ført til at Husbanken nå vil prioritere sosiale prosjekter og nøkterne boliger enda tydeligere.

Arealgrensene Husbanken innfører er på 90 kvadratmeter for blokkleiligheter, 140 kvadratmeter for småhus, 150 kvadratmeter for eneboliger og 200 kvadratmeter for eneboliger med bileilighet. Arealgrenser er bruksareal.

– Husbanken skal være et supplement til de private bankene. Vi vil prioritere nøkterne boliger tydeligere for å få bygget flere boliger for pengene, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

– Vi er sikre på at arealgrensene er høye nok til at etterspurte, nøkterne boliger med gode kvaliteter innenfor miljø og universell utforming faller innenfor det nye regelverket, slår Øistensen fast.

En del lånesøkere som fikk avslag på sine søknader mot slutten av året i 2013 fordi Husbanken var tom for penger, har valgt å søke på nytt i 2014. De nye arealgrensene gjelder også for disse søknadene.

– Husbanken ga tydelig informasjon i avslagsbrevene om at det kunne komme endringer i regelverket i 2014, og at alle 2013-søknader som ble gjort gjeldende for 2014 ville bli behandlet etter nye regler, sier Øistensen.  

Vil prioritere snarlig igangsetting
Husbanken ønsker å sikre at utlånsmidlene når ut dit behovet er størst. Derfor vil det bli lagt enda sterkere vekt på kravet om at prosjekter som får tilsagn om grunnlån fra Husbanken skal settes i gang innen tre måneder etter at tilsagnet er gitt.

– På denne måten forhindrer vi at penger det er stor etterspørsel etter blir liggende bundet opp i prosjekter som stadig skyves ut i tid. Da sikrer vi at Husbankens utlånsmidler kanaliseres dit behovet er størst, og bidrar til å holde boligbyggingen i gang, sier Øistensen.

Tall og fakta
Husbanken får sine utlånsmidler tildelt over statsbudsjettet. Total utlånsramme for 2014 er på 20 milliarder kroner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir overordnede føringer for hvordan utlånsmidlene skal benyttes i årlige tildelingsbrev. 

I 2014 vil Husbanken prioritere startlån, private barnehagelån og grunnlån til prioriterte boligsosiale formål som utleieboliger, utbedring av boliger for eldre og funksjonshemmede, studentboliger og boliger i distriktene. Grunnlån til oppføring av nøkterne boliger innvilges innenfor gjenstående lånemidler