- Det nødvendig med en ny kontroll av mottaksanleggene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Foto: Miljødirektoratet/Montasje: VVSforum.

Vil ha slutt på dette!

Nye kontroller av mottaksanlegg for farlig avfall i hele landet

0

Kontrollaksjonen i annen halvdel av september gjennomføres av Fylkesmannen og Miljødirektoratet, ved uanmeldte tilsyn over hele landet.
Målet med aksjonen er å kontrollere om mottaksanleggene for farlig avfall har forbedret seg siden forrige aksjon.

– Forurensningsmyndighetene har fulgt opp farlig avfallsbransjen tett i mer enn ti år, og vi har gjentatte ganger påvist omfattende brudd på krav i tillatelser og regelverk. Derfor er det nødvendig med en ny kontroll av mottaksanleggene i år. Vi vil være sikre på at alt innsamlet farlig avfall blir håndtert på en måte som er miljømessig forsvarlig og i tråd med miljøregelverket, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall, håndterer ofte store mengder avfall som kan ha et stort potensial for forurensning. Ved uhell og dårlig drift kan anleggene forårsake forurensning av grunn, luft, sjø og vann.

Kontrollaksjonen som ble gjennomført i 2010, avdekket at rundt halvparten av de kontrollerte virksomhetene hadde brudd på regelverket. Vi oppdaget da blant annet manglende mottakskontroll av det avfallet de fikk inn.

Kontrollørene fant også brudd på kravene til lagringsforhold, og mange virksomheter hadde for dårlig internkontroll i form av manglende rutiner og kompetanse.

– Vi kontrollerer nå om private og kommunale mottaksanlegg for farlig avfall har god kontroll på hva de mottar. I tillegg vil vi se på om det
farlige avfallet lagres forsvarlig, om det foretas ulovlige utslipp av farlig avfall, og om det er etablert en tilstrekkelig internkontroll for å sikre seg at regelverket etterleves på en god måte, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Dersom det avdekker anlegg som har alvorlige brudd, følger forurensningsmyndighetene opp med strenge reaksjoner i form av tvangsmulkt og mulig politianmeldelse.