Ilustrasjonsfoto

Kommentar til NRLs artikkel på rorfag.no om inn- støpning av sprinklerrør

Skrevet av: Thorn Fredrik Hemsen. Teknisk sjef - Armaturjonsson AS

0

Larmeruds budskap i saken var at innstøpning av sprinklerrør i boligblokker har blitt en kjempeutfordring for rørleggerbedriftene, da myndighetene lider av beslutningsvegring. I denne kommentaren på VVSforum kommer Thorn Fredrik Hemsen. Teknisk sjef – Armaturjonsson AS med tilsvar.

Armaturjonsson har levert VVS-produkter til det norske markedet i over 40 år, og er svært opptatt av at den norske byggebransjen tar grep i alle ledd for å redusere antall vannskader som oppstår årlig. For våre systemer tar vi dette svært alvorlig, og holder kurs i alle våre rørsystemer for å hindre feilmontasje og feil bruk av systemer. Flere av våre kurs har også blitt godkjent av NRL som KPK-kurs. Deriblant også vårt sprinklersystem red pipe som er godkjent for innstøpning.

Les hele saken på rorfag.no
Innstøping av sprinklerrør i boligblokker er blitt en kjempeutfordring for rørleggerbedriftene.

I følge vask.fhn.no sin database, er det siden 2008 registrert vannskader i Norge for ca. 19,3 milliarder kroner. 2008 er også det året Armaturjonsson begynte å selge red pipe, eller Firestop som det het da det ble lansert.

Dersom en går bakenfor tallet og ser på andelen som skyldes lekkasje fra sprinkleranlegg er dette ca. 200 millioner kroner, eller ca. 1 % av totale vannskader som har blitt registrert. Databasen opplyser om at det antas at antall skader registrert i databasen utgjør ca. 80 % av de skader som har oppstått. Så i følge forsikringsbransjen selv, så er mørketallene ca. 20 %.

Dersom en ser på antall skader fra sprinkleranlegg, så er disse fordelt på følgende kilder:
• 69 % vannskade fra sprinkleranlegg utført med metallrør
• 4,4 % vannskade fra sprinkleranlegg utført med plastrør eller rør i rør
• 17,5 % vannskade fra rørdel/kupling/sprinkler

Disse tallene ble også presentert av FG under reåpningen av TIs kurs- og kompetansesenter på Karmøy.

Siden 2008 har red pipe vært et FG-godkjent sprinklersystem, som har vært godkjent for innstøpning. Armaturjonsson har siden den gang hatt god opplæring av installatører, og det er ført register over godkjente installatører etter krav fra FG. Det har blitt levert mange anlegg med innstøpt red pipe uten at dette har resultert i store vannskader, slik det stilles spørsmål ved i NRLs artikkel.

Det å støpe inn rør, er noe som har vært gjort i Europa i mange år, uten at dette har medført mer vannskader i Europa enn det vi har i Norge. Det er viktig i slike diskusjoner å innhente erfaringer fra landene rundt oss, og ikke bare se innenfor boksen vår her oppe på berget.

I følge statistikken så skyldes 42,3 % av de totale vannskadene fra sprinkleranlegg frost. Dette forteller at kanskje det er de klimatiske utfordringene som er en av de store utfordringene vi har. Kanskje må vi se på norsk byggeskikk? Kanskje vi har noe å lære av landene rundt oss på dette feltet.

Så det å stille spørsmål om dagens sprinkleranlegg er fremtidens vannskadebombe, skjønner vi ikke helt hva dette henges på. Hvilken dokumentasjon finnes for å hevde dette? Er det store vannskader fra innstøpte sprinkleranlegg som ikke er kjent for alle? For det er vel strengt talt lovligheten ved å støpe inn sprinkleranlegget som er grunnlaget for møte med DiBK.

Som NRL skriver så er det mange fordeler ved at et sprinkleranlegg ligger nedstøpt.

Mht. lovligheten til å støpe inn red pipe, så er dette fullt lovlig slik vi leser TEK10 både mht. kapittelet som omhandler sikkerhet ved brann og kapittelet som omhandler installasjoner og anlegg.

Så fremt sprinkleranlegget er prosjektert etter NS-INSTA 900, så sier ikke denne noe spesielt om innstøpning, og da skal TEK 15-5 legges til grunn. I §15-5 står det «…Sprinkleranlegg og andre slokkeinstallasjoner som er en forlengelse av de ordinære vanninstallasjonene og utført med tilsvarende produkter som disse, omfattes av dette kapitlet i den grad det er relevant».

Red pipe kan være en forlengelse av de ordinære vanninstallasjonene, men det er ikke utført med tilsvarende produkter som de som benyttes for de ordinære vanninstallasjonene. Slik vi da ser lovteksten, utelates sprinkleranlegg utført med red pipe fra definisjonen i TEK10 vanninstallasjon, og da bortfaller også kravet til lekkasjesikring og utskiftsbarhet i TEK §15-6.

Med bakgrunn i dette så kan ikke vi se at det å støpe inn et sprinkleranlegg som er godkjent for innstøpning strider mot forskriftene.

Trykktestingsprosedyrene for red pipe er «tøffere» enn de trykkprøvingsprosedyrer som ligger til grunn for sprinkleranlegg av metallrør. Det kjøres tre tester med høyt trykk for å stresse alle skjøter, slik at eventuelle lekkasjer i sammenføyninger skal oppdages. Anlegget skal også være vannfylt da det støpes ned. Om et innstøpt rør blir skadet, er det mulig å utbedre skader uten total utskifting av røret.

Armaturjonsson er, som sagt innledningsvis, svært opptatt av at vannskader tas på alvor. Men det er også viktig at beslutninger tas på korrekt grunnlag. Lovtekster og forskrifter kan alltid skrives annerledes, og vi er positive til at de spillereglene som ligger til grunn for den fremtidige byggebransjen blir lett forståelig for alle.

Thorn Fredrik Hemsen
Teknisk sjef
Armaturjonsson AS

Kilde:
vask.fhn.no
byggeregler.dibk.no