- Energiutredningen bærer preg av å mangle en klar vilje og evne til handling for å satse på energieffektivisering, sier Arne Skjelle administrerende direktør i BNL.

Skuffende og lite konkret

BNL om Energiutvalget:

0

– Energiutredningen bærer preg av å mangle en klar vilje og evne til handling for å satse på energieffektivisering, sier Arne Skjelle administrerende direktør i BNL. Selv om rapporten foreslår gode tiltak som for eksempel en egen tilskuddsordning for energirådgivning for boliger, tar ikke utvalget utfordringene våre på alvor.

Et mindretall i utvalget, bestående av Marit Arnstad, Lars Haltbrekken og Arne Vinje, mener det må settes konkrete mål for energieffektiviseringsarbeidet i byggsektoren. BNL støtter særmerknaden der det foreslås å sette mål om å redusere energibruken i bygg med 10 TWh innen 2020 og med 40 TWh innen 2040, og det er skuffende at ikke et samlet utvalg står bak dette.

Arnstadutvalget, Lavenergiutvalget og Enovastudien peker alle på at et mål er nødvendig. Tallfestede mål på energieffektivisering i byggsektoren er særlig viktig for å skape politisk handling og fordi Norges største fastlandsnæring, byggenæringen, sammen med byggeierne, må mobiliseres i et langsiktig arbeid med å planlegge og å gjennomføre bygging på en mest mulig energieffektiv måte.

– Dersom vi får et mål på energieffektivisering og økonomiske virkemidler som bygger opp under denne målsetningen, vil vi oppnå store samfunnsgevinster i tillegg til energi- og klimagevinster. Det vil stimulere sysselsetting og bidra til teknologiutvikling og verdiskaping. Uten et konkret mål er det stor risiko for at dette området blir forsømt, avslutter Arne Skjelle i BNL.

Energiutvalget har heller ikke tatt vesentlig hensyn til energieffektiviseringens rolle når det gjelder forsyningssikkerhet og energibalansen. Energisparing er en vesentlig del av energibalansen og energiforsyningen, og vi forstår ikke at energiutvalget ikke ser helheten.

Energiutvalget
Energiutvalget ble satt ned for et år siden, og deres hovedoppgave var å se på utviklingen i kraft og energibalansen til 2030 og 2050. Formålet med arbeidet er å skape bedre forståelse for de avveiningene vi står overfor i energipolitikken. Utvalget skulle vektlegge hvilke muligheter som finnes for å begrense energiforbruket. Denne rapporten vil danne grunnlaget for en ny energimelding.

Kilde:bnl.no


Del denne siden