Strengere uavhengig bygningskontroll

04.02.08:Regjeringen tar sikte på å innføre en ny plan- og bygningslov fra 2009.Den nye plan- og bygningslov vil føre til strengere kontroll med byggesaker.

0

Odelstingsproposisjonen skal være klar for Stortinget ved påsketider i år, tre måneder senere enn tidligere varslet.

En markert forskjell i forslaget til den nye loven, sammenlignet med dagens ordning, er en innstramming av kontroll- og tilsynsregimet i byggesaker. En uavhengig bygningskontroll overtar for dagens egenkontroll. Kommunens tilsyn skal samtidig styrkes. Statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet sier til NTB at dette står fast.

Fungerer ikke
– Vi har sett at tiltakshavers egenkontroll i byggesaker ikke har fungert som forutsatt. Denne ordningen må avvikles. Vi ser for oss en uavhengig kontroll på prosjektering og byggeplass på de mer kompliserte byggene. Dette vil også omfatte eneboliger, mens det for mindre bygg, som garasjer og lignende, fortsatt vil være åpent for en egenkontroll. Vi mener også at egenkontrollen skal omfatte HMS (helse, miljø og sikkerhet) på byggeplassen, sier Sandbakken.

Det er Miljøverndepartementet som skal levere plandelen til den nye loven, mens Kommunal- og regionaldepartementet har ansvaret for bygningsdelen. Uheldige byggesaker i hopetall har understøttet behovet for en endring i bygningsloven.

Kostnader og feil
For byggherren vil en uavhengig kontroll ha en kostnadsside. Hvor mye kontrollordningen vil koste den enkelte, ønsker Sandbakken foreløpig ikke å si noe om.

– Slike byggesaker har allerede en kostnadsside på grunn av mangelfull kontroll. Man regner med at byggefeil koster 15 milliarder kroner i året, og noen må betale denne regningen. Bedre kontroll vil redusere feil og mangler slik at regningen for den enkelte vil bli mindre, mener Sandbakken.

Han peker på at det i dag er feil ved 70-75 prosent av alle bad som bygges, og at dette medfører store kostnader for den enkelte boligeier når feilene etter hvert oppdages.

Bedre tilsyn
– Ved bedre kontroll kan slike feil unngås. I et slikt perspektiv kan det være lønnsomt å betale noen kroner for å være sikret et bygg uten alvorlige feil og mangler, sier Sandbakken.

Kostnaden byggherren må betale, vil dessuten variere mye etter type bygg og over tid. Dersom det viser seg at kontrollen etter hvert gir en vesentlig reduksjon i feil på bad, kan prisen for kontrollen reduseres.

I den nye bygningsloven strammes kommunenes tilsynsplikt inn. En tar ikke sikte på å gå tilbake til den gamle bygningsloven, men i tillegg til en uavhengig kontroll, vil omfanget av det kommunale tilsynet bli tydeliggjort og styrket.

Kilde:NTB