Administrerende direktør (kst). Fridtjof Unander i Enova har god grunn til å smile for året 2007.

Rekordår for Enova

26.02.08: Resultatet for 2007 ble 2,4 TWh i spart og produsert ny fornybar energi. Dette er det beste resultatet i Enovas historie. Enova har siden starten i 2001 bidratt med støtte til prosjekter som er kontraktfestet til 10,1 TWh. Energieffektivisering i bygg og industri står for om lag 50% av resultatene så langt.

0

– Vi er meget godt fornøyd med resultatene for 2007 og oppnådde det høyeste årsresultatet siden Enova ble etablert. Målet vårt på 12 TWh innen utgangen av 2010 er dermed godt innenfor rekkevidde, sier administrerende direktør (kst). Fridtjof Unander.

Enovas innsats for å redusere energiforbruket og bidra til mer fornybar energi er et viktig bidrag til reduksjon av CO2-utslipp. Hvis det antas at alternativ kraftproduksjon er fra gasskraftverk, tilsvarer prosjektene Enova har gitt støtte til siden 2001 en reduksjon i fremtidige CO2 utslipp på rundt 3,3 millioner tonn pr. år. Dette utgjør nesten halvparten av utslippene fra den norske bilparken.

– Å bidra til omlegging til mer miljøvennlig energibruk og energiproduksjon er vår hovedoppgave. Midlene vi setter i arbeid skal utløse mange ganger så mye i investeringer fra næringsliv og industri. Det betyr at det i årene framover skal investeres flere milliarder årlig i grønn energi som kan gi store reduksjoner av CO2-utslipp, uttaler Unander.

Rekordresultat innen varmeområdet
Det var en betydelig satsning på produksjon av fornybar varme i 2007. Til sammen ble 322 millioner kroner gitt i støtte til 69 prosjekter med forventet totalt energiresultat på 751 GWh. Siden 2001 er det gitt støtte til prosjekter som vil kunne gi mer enn 2,5 TWh i fornybar varmeleveranse.

Gode resultater innen industri
Arbeidet rettet mot energieffektivisering og konvertering til fornybare energibærere i industrien bidro med et kontraktfestet energiresultat på 814 GWh i 2007. Siden 2001 har Enova kontraktfestet over 2,8 TWh i industriprosjekter.

– En mer miljøvennlig og effektiv energibruk i industrien bidrar til økt konkurransekraft, bedre kraftbalanse og ikke minst mindre utslipp av CO2. Vi vil ytterligere styrke vår innsats mot ulike industribransjer fremover, sier Unander.

Støtte til vindprosjekter
Ett vindprosjekt på Jæren med forventet produksjon på 260 GWh ble støttet med 218 millioner kroner i 2007. Med dette har Enova totalt gitt 711 millioner kroner i støtte til 11 vindparker i Norge. Enova har i 2007 gjennom sitt program for introduksjon av ny teknologi også gitt 59 millioner i støtte til verdens første fullskala demonstrasjonsanlegg for flytende havvindmøller – Hywind.

Høykonjunktur gir utfordringer i byggsektoren
I dagens høykonjunktur ser det ut til at energibruk har lavere prioritet hos byggmarkedets aktører enn ellers. Til tross for dette oppnådde programmet for energibruk i bolig, bygg og anlegg i 2007 et kontraktfestet energiresultat på 365 GWh. Totalt er det kontraktfestet et energiresultat på i overkant av 2 TWh siden 2001.

– Vi vil fortsette å jobbe målrettet mot byggenæringen for å øke fokus på å bygge energieffektivt. Bygninger som bygges i dag vil stå i flere tiår. Energieffektivisering i denne sektoren er derfor et viktig og fremtidsrettet klimatiltak. sier Unander.

Økt satsning mot norske kommuner
Enova har i 2007 styrket sin innsats mot kommunene. I tillegg til at Enova gir støtte til forprosjekter og til utvikling av kommunale energi- og klimaplaner er det i 2007 utviklet både veiledere og kurs i energi- og klimaplanlegging.

– Kommunene er samlet sett Norges største eiendomsforvalter. Derfor er det viktig for oss å bidra til at det fokuseres på energi og miljø i kommunens beslutningsprosesser, uttaler Unander.

Husholdningene
Enova har i 2007 utvidet sin satsing på husholdningene. Det ble i løpet av 2007 utviklet en ny ordning kalt ”Enova Anbefaler”. Målet med ordningen er at forbrukere skal kunne få informasjon om produkters energiegenskaper når de gjør innkjøp og dermed påvirke de til å velge energi- og klimavennlige produkter.

Enovas satsing på barn- og unge har også vært viktig i 2007. ”Regnmakerne” har i 2007 også fått internasjonal oppmerksomhet og konseptet vil bli benyttet i flere land.

– For Enova er det viktig å hjelpe husholdningene til å ta energi- og miljøvennlige valg. De fleste kan oppnå betydelig energibesparelser gjennom forholdsvis enkle tiltak. Vi vil derfor vie stor oppmerksomhet mot husholdningene i årene som kommer, uttaler Unander.