Karin Nygård disputerte for doktorgraden torsdag 21. august.

Ny doktorgrad om vann og infeksjoner

02.09.08: Karin Nygård i Avdeling for infeksjonsovervåking (Divisjon for smittevern) har studert vannbåren smitte og ulike smitteveier i Norge og Sverige. I sitt doktorgradsarbeid belyser hun hvordan etterforskning av sykdomsutbrudd bidrar til verdifull kunnskapsutvikling. Karin Nygård disputerte for doktorgraden torsdag 21. august.

0

Nygårds avhandling “Water and infection – Epidemiological studies of epidemic and endemic waterborne disease” viser at vann fortsatt er en smittekilde for sykdommer i Norge. Selv om klassiske vannbårne sykdommer som tyfus og kolera ofte er forbundet med lav levestandard og er sjeldne i vestlige land, har vi fortsatt nesten årlig utbrudd knyttet til overføring av smittestoffer via vann også her i landet.

Etterforskning gir ny kunnskap
I doktorgraden presenterer Nygård flere utbrudd av vannbårne smittsomme sykdommer, som giardia-utbruddet i Bergen i 2004 og legionella-utbruddet i Østfold i 2005. Hun beskriver arbeidet for å oppspore smittekilder, og belyser hvordan utbruddsetterforskningen bidrar til ny viten.

– Gjennom etterforskningsarbeidet får vi verdifull kunnskap om årsaker til utbrudd og hvordan smitten spres. Denne kunnskapen kan både brukes til å utvikle nye metoder som kan brukes i etterforskning av utbrudd og til å vurdere forebyggende tiltak for å hindre nye utbrudd.

Giardiautbruddet i 2004 viste for eksempel at det kan ta lang tid før utbrudd oppdages hvis sykdommen ikke er vanlig i Norge. Dette viste at det bør utredes om man kan etablere bedre systemer for tidligere oppdaging av utbrudd, forteller Nygård.

Underveis i doktorgradsarbeidet har Karin Nygård publisert åtte artikler i norske og internasjonale tidsskrifter.

Kilde: Folkehelseinstituttet